Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi datganiad yn annog cwmnïau y mae tranc y cwmni gwasanaethau adeiladu Carillion wedi effeithio arnynt ac sydd ag ymrwymiadau i’r awdurdod i gysylltu gyda’r Cyngor yn fuan.

Yn dilyn datganiad yn dilyn cwymp Carillion PLC yng nghyfarfod diweddar y cyngor sir ar 18 Ionawr, mae pryderon yn parhau am yr effaith ehangach ar gadwyn cyflenwi sector preifat y cwmni. Mae’r cyngor wedi parhau i fonitro ei rwydweithiau ehangach ar gyfer dirnadaeth a gwybodaeth bellach ac mae’n ymwybodol o gyhoeddiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig y penwythnos diwethaf o becyn pellach o gymorth ar gyfer busnesau a gweithwyr y mae tranc Carillion wedi cael effaith niweidiol arnynt.

Dryw bartneriaid cyflenwi yn cynnwys holl brif fenthycwyr y stryd fawr, mae Banc Busnes Prydain yn darparu hyd at £100m i fusnesau bach nad oes efallai â’r gwarantau sydd eu hangen am fenthyciadau banc arferol. Caiff y gefnogaeth ei darparu drwy fenthycwyr Banc Busnes Prydain yn defnyddio’r Warant Cyllid Menter a gellir ei defnyddio ar gyfer benthyciadau gorddrafft ac ail-gyllido dyledion presennol. Mae’r pecyn newydd hwn yn ychwanegol at fwy na £200m a gyhoeddwyd eisoes gan Grŵp Bancio Lloyds, HSBC ac RBS. Mae ffynonellau eraill o gymorth yn cynnwys gwefan y Gwasanaeth Ansolfedd sy’n rhoi gwybodaeth i gredydwyr y mae ansolfedd Carillion wedi effeithio arnynt a gwefan PWC, gweinyddydd swyddogol Carillion, sy’n rhoi gwybodaeth i’r rhai yr effeithiwyd arnynt, yn cynnwys cyflogeion a chyflenwyr.

Dywedodd Phil Murphy, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gyllid: “Rydym yn croesawu dialog gynnar gyda chwmnïau yng nghadwyn gyflenwi Carillion yr effeithiwyd yn niweidiol arnynt ac a all gael anhawster yn anrhydeddu unrhyw ymrwymiadau cyfredol neu ddyfodol i’r awdurdod. Rydym yn parhau i fonitro’r sefyllfa a byddwn yn rhoi newyddion pellach wrth iddo ddod ar gael.”

Dylai cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gysylltu â cathfallon@monmouthshire.gov.uk am arweiniad dechreuol.