Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cychwyn gwaith ar welliannau pellach i ganol tref y Fenni gyda rhoi palmant newydd ac wyneb newydd ar Stryd Lion a Stryd Frogmore mor bell â changen Banc Barclays. Mae’r gweithiau Ail Gyfnod hyn yn dilyn y cynllun yn 2016 i wella’r Stryd Fawr, Stryd Nevill a Sgwâr Sant Ioan ac maent yn cynnwys y fynedfa i stôr newydd Morrison’s yn ogystal â chynigion i gyfyngu mynediad i gerbydau i roi amgylchedd diogel a chyfeillgar i gerddwyr. Mae’r gwaith dechreuol yn ymwneud ag ail-gyflunio’r ffos a’r gwaith adnewyddu ar Stryd Lion mewn cysylltiad gyda datblygiad Morrison’s, a bwriedir cynnal y dechrau o ddifrif ar y prif waith yn ystod mis Chwefror.

Cafodd manylion y prosiect a rheoli traffig eu datblygu mewn ymgynghoriad gyda grŵp parth cyhoeddus yn cynnwys cynghorau lleol, busnesau a rhai â diddordeb. Bydd y cynlluniau hyn ar gael i’r cyhoedd eu gweld yn y siop un stop Y Fenni, hysbysfyrddau ledled y dref ac yn swyddfa’r contractwr ar Stryd Lion.

Bydd yr ardal o flaen stôr newydd Morrison’s yn ofod a gaiff ei rannu a adeiladwyd gyda chymysgedd o setiau a slabiau gwenithfaen, yn gydnaws gyda chynllun presennol Iard y Bragdy. Bydd yn rhoi cysylltiad diogel o’r stôr i ganol tref y Fenni. Yn ychwanegol, bydd y cyngor yn troi Stryd y Brenin yn ffordd ddwyffordd i ddarparu ar gyfer cyfyngiadau ar Stryd Frogmore ac ymestyn trefniadau rhannu gofod gyda safle bws newydd ar gyffordd Stryd y Brenin a Stryd Lion. Yn ogystal â rhoi man cyfleus i ollwng a chodi pobl ar gyfer archfarchnad Morrison’s, bydd hefyd yn rhoi mynediad diogel i deithwyr bws i rannau siopa’r dref drwy Stryd Lion a Stryd y Farchnad. Bydd gweddill Stryd y Lion o’i chyffordd gyda Stryd y Brenin i gychwyn Stryd Frogmore yn cynnwys cyrbau uchder llawn a llwybrau troed gwenithfaen gyda lôn cerbydau tarmac traddodiadol. Bydd Stryd Frogmore yn ofod rhannu a godir gyda chymysgedd o setiau a slabiau Pennant Cymreig. Bydd y trefniadau hyn yn ategu’r gwaith Cam Un a wnaed yn 2016 a chysylltu dwy adran y dref.

Mae cynigion pellach yn cynnwys newid symudiad traffig ar Stryd Frogmore a rheoli mynediad ar gyfer dosbarthu nwyddau i fusnesau’n unig drwy’r Stryd Fawr ac ar gyfnodau cyfyngedig rhwng 10am ac ar ôl 4pm. Caiff y gorchymyn traffig arfaethedig ei ddangos fel rhan o’r ymgyrch gwybodaeth i’r cyhoedd ynghyd â chynlluniau ar gyfer safleoedd bws newydd, yn cynnwys bae newydd ar yr A40 ger Tesco yn agos at ben gogleddol Stryd Frogmore.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros weithrediadau sirol: “Manteisiodd gwaith y Cyfnod Cyntaf  yn 2016 o sefydlu’r gweithgor parth cyhoeddus ac ymgynghori helaeth a fu â rhan bwysig wrth gyflwyno’r cynllun yn llwyddiannus. Yn yr un modd, bu cysylltiad agos gyda’r grŵp parth cyhoeddus ac ymgynghori helaeth yn ogystal ag arolwg ar gynigion yr Ail Gyfnod gydag asesiad i fesur effaith y newidiadau ar lif traffig a thagfeydd.”

Cynhelir y gwaith gan y contractwr lleol Alun Griffiths ac amcangyfrifir y bydd yn costio £700,000, a gaiff ei gyllido’n rhannol gan ddatblygiad Morrison’s. Bydd y cynllun – y disgwylir iddo gymryd tua 26 wythnos – yn golygu y bydd angen cau ffyrdd i gwblhau’r gwaith yn ddiogel. Bydd llwybrau dargyfeirio yn eu lle pan fydd ffyrdd ar gau yn ogystal â llwybrau diogel i gerddwyr ym mhob rhan o’r dref.

Gall pobl e-bostio sylwadau at highways@monmouthshire.gov.uk neu eu postio drwy flwch yn y siop un stop Y Fenni. Bydd y cyngor yn ystyried ac yn adolygu’r ymatebion hyn drwy gydol cyfnod y gwaith a hefyd yn diweddaru’r grŵp parth cyhoeddus yn rheolaidd.