Ddydd Llun 15 Ionawr, y diwrnod a elwir yn ‘Ddydd Llun Digalon’, cafodd pobl ym mhob rhan o Sir Fynwy wared â Felan Mis Ionawr yn holl hybiau cymunedol Cyngor Sir Fynwy. Roedd ystod eang o weithgareddau ar gael yn yr hybiau i sicrhau na fyddai ymwelwyr yn gadael yn isel eu hysbryd.

Roedd y diwrnod yn cyd-daro gyda lansiad Arolwg Pỳls Hapusrwydd Gwent. Bydd yr arolwg yn dangos pa mor hapus, cysylltiedig ac egnïol yw pobl yng Ngwent ac yn rhoi cipolwg ar lesiant y rhai sy’n byw yn Sir Fynwy, Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili a Chasnewydd.

Cafodd yr arolwg Pỳls Hapusrwydd ei lenwi gan ymwelwyr i’r hybiau. Roedd y bobl a lenwodd yr arolwg yn falch i gael gwybodaeth ar eu llesiant presennol a chawsant gyngor da ac awgrymiadau ar sut i gyfoethogi rhai agweddau o’u bywydau drwy gymryd mwy o ymarfer, rhoi cynnig ar hobi newydd neu ddysgu sgil newydd.

Caiff pobl eu hannog i lenwi’r Pyls Hapusrwydd drwy gydol mis Ionawr a mis Chwefror. I gymryd y Pyls Hapusrwydd ewch i –

gwent.happinesspulse.org/pulse/Monmouthshire

Croesawyd yr awdur Lleol Jane Blank i Lyfrgell y Fenni. Treuliodd ymwelwyr y bore yn gwrando ar straeon ysbrydoledig a chymryd rhan mewn gweithdy ysgrifennu creadigol gyda’r awdur lleol carismatig. Yn ogystal ag ysgrifennu straeon a chwedlau, rhoddodd Darryl Cross sesiwn blasu ymlacio Tai Chi gyda phawb yn mwynhau’n fawr.

Daeth Hyb Brynbuga yn fyw gyda sŵn band ukulele y dref i godi’r hwyliau. Gallodd ymwelwyr i’r hyb roi cynnig ar rywbeth newydd gyda dosbarth meistr crochenwaith. Roedd hefyd gyfleoedd i ymlacio a mwynheu amser mas.

Roedd nifer o sefydliadau yn bresennol yn Hyb Trefynwy i roi cyngor a chefnogaeth: Mind Sir Fynwy, tîm Sgiliau Gwaith Cymdeithas Tai Sir Fynwy a’r elusen cwnsela dyled Christians Against Poverty. Denodd coffi a theisenni ymwelwyr wnaeth hefyd gymryd rhan mewn gêm bingo i godi’r hwyliau.

Yn Hyb Cas-gwent rhoddodd tîm addysg yn y gymuned Sir Fynwy sesiynau blasu o rai o’u cyrsiau celf a ffotograffiaeth mwyaf poblogaidd. I gael mwy o wybodaeth am gyrsiau Dysgu yn y Gymuned Sir Fynwy, cysylltwch â Jemima Jones ar 01291 426880 communityed@monmouthshire.gov.uk.

Croesawyd y tîm Gwirfoddoli am Lesiant i Hyb Cil-y-coed a chynigiwyd amrywiaeth o weithgareddau o grŵp sgwrsio Cymraeg i weithdy sgiliau cyfrifiadur.

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, Aelod Cabinet yn gyfrifol am Fenter: ‘Gallai Dydd Llun Digalon fod wedi cael effaith negyddol ar rai o bobl y sir, ond fe wnaeth y digwyddiadau yn ein hybiau godi calon y bobl hynny a ddaeth draw. Gobeithio y bydd pawb yn neilltuo amser i lenwi’r arolwg Pyls Hapusrwydd – mae’n arolwg gwirioneddol ddefnyddiol.’