Trechwch Felan y Gaeaf drwy gymryd rhan mewn arolwg Pỳls Hapusrwydd; bydd yr arolwg yn edrych pa mor hapus, cysylltiedig ac egniol yw pobl yng Ngwent. Bydd yr arolwg yn rhoi cipolwg ar lesiant pobl sy’n byw yn Sir Fynwy, Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili a Chasnewydd.

Lansir yr arolwg ar draws Gwent ddydd Llun 15 Ionawr, y diwrnod a elwir yn Ddydd Llun y Felan – diwrnod mwyaf digalon y flwyddyn i lawer gyda diffyg arian ar ôl y Nadolig, y tywydd gwael a’r misoedd hir cyn yr haf yn effeithio ar hwyliau llawer o bobl.

Caiff preswylwyr eu hannog i lenwi arolwg syml ar-lein erbyn 28 Chwefror. Bydd yr arolwg yn rhoi eu sgôr hapusrwydd eu hunain i unigolion gyda chyngor da ac awgrymiadau ar gyfer hapusrwydd.

Mae arolwg Pỳls Hapusrwydd yn dweud stori am le. Fe’i cynlluniwyd gan elusen a menter gymdeithasol Happy City o Fryste, sy’n arwain y byd wrth helpu i gefnogi mesuriad gwell a pholisi i gefnogi llesiant hirdymor mewn cymunedau.

Mae gan Liz Zeidler, eu Prif Weithredwr, obeithion mawr am gynllun peilot Gwent-gyfan: “Mae’r Pỳls Hapusrwydd yn ddyfais unigryw sy’n helpu unigolion i ymchwilio eu hapusrwydd hirdymor eu hunain, gan helpu cymunedau i fapio eu cryfderau llesiant ac anghenion eu holl ddinasyddion. Drwy gefnogi miloedd o bobl leol i gymryd eu pỳls y mis hwn, bydd awdurdodau lleol, busnesau a mudiadau cymunedol yng Ngwent yn dangos eu hymrwymiad blaengar i ddeall a gwella bywydau pobl ar draws y rhanbarth”.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 wedi arwain at i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru feddwl am yr hirdymor, gweithio’n well gyda phobl a chymunedau a’i gilydd, edrych ar atal problemau a gweithredu mewn dull mwy cydlynol. Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithredu hyn gyda chyhoeddi Cynlluniau Llesiant ym mis Mai.

Cynhelir digwyddiadau Trechu’r Felan ar draws Gwent yn yr wythnos yn cychwyn ddydd Llun 15 Ionawr:

 

  • Bydd Blaenau Gwent yn lansio’r arolwg i breswylwyr yng Nghanolfan Chwaraeon Glynebwy ddydd Llun 15 Ionawr. Bydd yr arolwg yn canolbwyntio ar annog pobl i gymryd eu pyls hapusrwydd tra’u bod allan yn bod yn egniol.

 

  • Bydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili yn cefnogi’r lansiad ar 15 Ionawr ac yn hyrwyddo’r arolwg mewn canolfannau hamdden, llyfrgelloedd a safleoedd cymunedol eraill ar draws yr ardal. Bydd yr awdurdod yn annog cynifer o bobl ag sydd modd i gymryd rhan.

 

  • Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau yn Sir Fynwy. Bydd Hybiau Cil-y-coed, Cas-gwent, Trefynwy a Brynbuga yn cynnal gweithgareddau a digwyddiadau i drechu’r felan a rhoi cyfle i bobl gwrdd â ffrindiau newydd, rhoi cynnig ar rywbeth amser, cael hoe a hybu eu hapusrwydd ddydd Sul 15 Ionawr.

 

  • Bydd llyfrgelloedd Casnewydd yn dangos a rhannu gwybodaeth ar wasanaethau i wella iechyd a llesiant a byddant yn annog pobl i gymryd rhan yn y proisect Pỳls Hapusrwydd.

 

  • Bydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen yn cynnal diwrnod llesiant ym Marchnad Pont-y-pŵl ddydd Mercher 17 Ionawr lle caiff preswylwyr eu hannog i gymryd eu pỳls hapusrwydd.

Dywedodd Paul Matthews, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy: ‘Gwn y bydd rhai yn gweld yr arolwg yma fel ychydig o gimig ond mewn gwirionedd nid oes dim o’i le mewn siarad am hapusrwydd. Mae Gwent yn llawn o bobl wych a drwy lenwi’r Pỳls Hapusrwydd gallant weld pa mor werthfawr ydynt i’w cymunedau.’

Bydd yr arolwg gwent.happinesspulse.org ar gael o ddydd Llun 15 Ionawr.