CYNGOR SIR FYNWY
(LÔN VAUXHALL A HEOL BULWARK, SIR FYNWY)
HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2018

HYSBYSIR DRWY HYN bod CYNGOR SIR FYNWY yn bwriadu gwneud Gorchymyn Cau Ffordd dan Adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984, fel y’i diwygiwyd, a fydd â’r effaith o gau dros dro i gerbydau’r darnau o’r ffordd a nodir yn yr Atodlen i’r Hysbysiad hwn.

Mae angen cau’r ffordd er mwyn gallu gosod prif bibell nwy newydd mewn modd diogel.

Daw’r Gorchymyn i rym ar 11 Chwefror 2018 a bydd yn parhau’n weithredol 24 awr y dydd tan 25 Chwefror 2018.

Bydd mynediad rhesymol yn cael ei gynnal ar gyfer eiddo sydd ar hyd y ffyrdd a effeithir arnynt yn ystod y cyfnod y bydd y ffordd ar gau.

Yn sgil Adran 16(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 bydd person sy’n torri cyfyngiad neu waharddiad a osodir dan Adran 14 y Ddeddf yn euog o drosedd.

FFORDD AMGEN

Bydd arwyddion ar gyfer llwybrau dargyfeirio yn eu lle fel sy’n dilyn:

Lôn Rhiw Hardwick (rhan ddwyreiniol):

i. ar Mount Pleasant, o’i chyffordd gyda Lôn Rhiw Hardwick mewn cyfeiriad gogleddol i’w chyffordd gyda Theras Hardwick; yna
ii. mewn cyfeiriad gogleddol i’w chyffordd gyda Stryd Serth; yna
iii. mewn cyfeiriad cyffredinol ddeheuol i’w chyffordd gyda Lôn Rhiw Hardwick

a’r ffordd arall o amgylch.

Heol Bulwark

i. ar Heol Bulwark a Heol Thornwell mewn cyfeiriad de-ddwyreiniol i’w chyffordd cylchfan gyda Conwy Drive; yna
ii. mewn cyfeiriad de-orllewinol i’w chyffordd cylchfan gyda’r A466 Heol Gyswllt Dyffryn Gwy a’r M48; yna
iii. mewn cyfeiriad gogledd-orllewinol ar yr A466 Heol Gyswllt Dyffryn Gwy i’w chyffordd cylchfan gyda Heol Casnewydd; yna
iv. mewn cyfeiriad gogledd-ddwyreiniol ar Heol Casnewydd i’w chyffordd gyda Heol Bulwark

a’r ffordd arall o amgylch

Dyddiad: 2 Ionawr 2018

Robert Tranter
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol
Cyngor Sir Fynwy
BLWCH POST 106
Cil-y-coed
Sir Fynwy
NP26 9AN

ATODLEN

Lôn Rhiw Hardwick, Cas-gwent

Ar ei hyd i gyd.

Lôn Bulwark, Cas-gwent.

O’i chyffordd gyda Lôn Rhiw Hardwick i’w chyffordd gyda Hen Heol Bulwark.