Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyrraedd y nod o ddod yr awdurdod lleol cyntaf ym Mhrydain i gyflwyno rhaglen chwaraeon uchel ei pharch ar gyfer grŵp blwyddyn cyfan.

 Dechreuodd tîm datblygu chwaraeon y cyngor dymor yr hydref gyda tharged clir i gynnwys disgyblion Blwyddyn Pump yn nyfarniad Arwain Chwarae Sports Leaders UK a phedwar mis yn ddiweddarach, mae 941 o blant – pob un disgybl Blwyddyn Pump – wedi dilyn y rhaglen arweinyddiaeth chwe awr yn llwyddiannus. Cymerodd pob un o 30 ysgolion cynradd Sir Fynwy ran yn y cynllun.

Caiff y rhaglen Arwain Chwarae ei chydnabod yn eang am ddatblygu cyfleoedd ar lefel ysgol gynradd ac mae’n canolbwyntio ar gyfathrebu, arweinyddiaeth, trefniadaeth a gwytnwch. Mae disgyblion yn cael effaith gadarnhaol ar lesiant o fewn eu hysgolion ar ôl cyflawni’r dyfarniad. Yn Sir Fynwy byddant yn dod yn gyfrifol am gefnogi Llys Genhadon Efydd – dau ddisgybl ym mhob dosbarth Blwyddyn Chwech yn y sir – arm weddill y flwyddyn academaidd ac yn parhau eu harweinyddiaeth wrth iddynt symud ymlaen i Flwyddyn Chwech.

Gyda chyfleoedd arweinyddiaeth wedi’u sefydlu yn ysgolion uwchradd y sir, mae tîm datblygu chwaraeon Sir Fynwy yn anelu i gynyddu nifer y bobl ifanc sydd â chymwysterau cydnabyddedig yn ogystal â chael effaith gadarnhaol ar eu datblygiad personol.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Cyngor Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Gallai’r rhaglen ragorol hon newid y gêm wrth fynd i’r afael â gordewdra a sicrhau fod ein cenhedlaeth ieuengaf yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd. Ein huchelgais yw bod ein pobl ifanc yn parhau i dyfu i fod yn arweinwyr hyderus, gan sefydlu iechyd a gweithgaredd corfforol yng nghanol eu bywyd bob dydd a’u ffordd o fyw.”

Meddai Richard Norman, Prif Weithredwr Sports Leaders UK: “Mae Sports Leaders yn credu fod gan bob plentyn y potensial i fod yn arweinydd ac mae Sir Fynwy wedi coleddu’r cysyniad hwn ac wedi sicrhau canlyniadau gwirioneddol ysbrydoledig. Mae’r rhaglen Arwain Chwarae yn fwy na dim ond pobl ifanc yn mwynhau bod yn egnïol – drwy gael y cyfle i fod yn arweinwyr gyda’u cyfoedion, mae eu hyder, ymddygiad ac addysg i gyd yn manteisio. Mae Sir Fynwy yn enghraifft wych o’r effaith gadarnhaol y gall cyfleoedd arweinyddiaeth ar gyfer pobl ifanc eu cael ac y byddant yn eu cael am genhedlaeth.”

Ychwanegodd Graham Williams, Cyfarwyddwr Ymgysylltu Cymunedol Chwaraeon Cymru: “Gwirfoddolwyr yw anadl einioes chwaraeon yng Nghymru felly mae’n wych gweld tîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy yn cefnogi gweithlu’r dyfodol drwy ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth i gael effaith gadarnhaol ar lesiant pobl ifanc eraill yn eu hysgolion a’u cymunedau. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran a byddaf yn edrych ymlaen at weld yr hyn y gall yr  arweinwyr ifanc hyn ei wneud i helpu siapio chwaraeon yng Nghymru yn y dyfodol.”

Dywedodd Paul Sullivan, Swyddog Datblygu Cymunedol a Chwaraeon Sir Fynwy: “Hoffai ein tîm ddiolch i holl benaethiaid ysgolion cynradd, athrawon dosbarth Blwyddyn Pump a’r disgyblion gwych am wneud y rhaglen hon mor llwyddiannus drwy gydol tymor yr hydref. Mae ein tîm wedi ymrwymo i’r rhaglen Arwain Chwarae ar gyfer pob dosbarth Blwyddyn Pump yn y dyfodol i sicrhau y caiff negeseuon allweddol arweinyddiaeth a gwytnwch eu sefydlu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae ein tîm yn falch iawn i fod yr awdurdod lleol cyntaf ym Mhrydain i gyflwyno dyfarniad Arwain Chwarae i garfan gyfan. Mae ein perthynas gyda phob ysgol ar draws yr awdurdod yn parhau i dyfu ac edrychwn ymlaen at ddatblygu nifer o gyfleoedd yn y dyfodol yn unol â diwygio’r cwricwlwm newydd.”

Yn nhymor y gwanwyn bydd tîm datblygu chwaraeon Sir Fynwy yn cyflwyno pedair cynhadledd arwain chwarae gyda phob disgybl Blwyddyn Pump yn cymryd rhan mewn gweithgareddau yn cynnwys cyflwyno mewn clybiau cymunedol, ymgyfraniad corff llywodraethu cenedlaethol, y filltir ddyddiol a gweithdai ar arolygon chwaraeon ysgol, bwyta’n iach, hyfforddiant cynhwysiant anabledd a chynlluniau gwrth-fwlio. Bydd y gweithgareddau hyn yn canolbwyntio’n bennaf ar lesiant corfforol ac emosiynol a byddant yn rhoi cefnogaeth bellach i’r plant sydd wedi ennill dyfarniad Arwain Chwarae.

Drwy gydol tymor yr haf bydd aelodau tîm datblygu chwaraeon yn gweithio gydag ysgolion y sir i gynnal yr Arolwg Chwaraeon Ysgol, arolwg ar-lein mewn cysylltiad â Chwaraeon Cymru ar gyfer disgyblion ym Mlynyddoedd 3 i 11. Bydd y gwaith hwn yn rhoi data hanfodol i sicrhau bod darpariaeth a chyfleoedd yn gydnaws â’r adborth gan ddisgyblion. Bydd y tîm datblygu chwaraeon wedyn yn gyfrifol am siapio darpariaeth leol i sicrhau y caiff lleisiau disgyblion eu clywed wrth iddo weithio at y targed o gael bob plentyn i wirioni ar chwaraeon.

  • Ar gyfer cwestiynau pellach ar y gwaith hwn neu unrhyw raglenni eraill y mae’r tîm datblygu chwaraeon yn gyfrifol amdanynt, cysylltwch â: sport@monmouthshire.gov.uk