Bu’n fraint fawr i mi wasanaethu unwaith eto fel Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy. Fel o’r blaen, bu’n gyfnod prysur ond diddorol iawn.

Gobeithio i chi fwynhau Nadolig llawen iawn ac i chi gael amser i ymlacio gyda’ch teuluoedd a’ch cyfeillion.

Wrth agosau at flwyddyn newydd, cofiwn ddigwyddiadau’r deuddeg mis diwethaf. Daeth cwblhau Ysgol Cil-y-coed â llawer o falchder i’r gymuned ac mae’r gwaith yn mynd rhagddo’n dda ar gyfer ysgol uwchradd newydd i Drefynwy gyda chyfleusterau chwaraeon cyfagos. Rwy’n falch i ddweud, oherwydd gwaith caled disgyblion ac ymroddiad athrawon, i’n hysgolion berfformio’n dda iawn yn yr arholiadau TGAU a Lefel A.

Roedd digwyddiad Diwrnod Hawliau Gofalwyr Ifanc ym Mharc Hilston, Ynysgynwraidd ym mis Chwefror yn werth chweil. Mae’r bobl ifanc hyn yn rhoi gwasanaeth heb ei ail i’w teuluoedd ac yn cymryd cyfrifoldebau ar oedran pan na ddylent ond bod yn gorfod meddwl am yr ysgol a hamdden. Roedd yn wych eu gweld yn ymlacio ac yn mwynhau eu hunain gyda phobl ifanc eraill yn yr un sefyllfaoedd, gyda llawer o weithgareddau a chyfleoedd i siarad gyda ffrindiau newydd. Rwy’n hyderus y bydd ein Strategaeth Gofalwyr Ifanc a lansiwyd yn ddiweddar yn cynnig cefnogaeth briodol iddynt.

Rydym yn lwcus fod Sir Fynwy yn cynhyrchu llawer o bobl ifanc dalentog. Mae ein hysgolion yn cynhyrchu sioeau gwych ac mae eu llwyddiannau chwaraeon yn parhau i fy rhyfeddu.

Un o’r uchafbwyntiau chwaraeon oedd digwyddiad “Crosstober” yng Nghanolfan Hamdden y Fenni pan aeth seiclwyr o bob oed a gallu i’r afael â’r cwrs traws gwlad. Mae’r digwyddiad hwn yn tyfu’n barhaus a gobeithiwn ei gadw o fewn sir Fynwy i ategu’r cystadlaethau seiclo eraill a gynhelir yn y sir.

Hefyd ar thema chwaraeon, cefais y fraint o gwrdd â Judy Murray a roddodd gyngor a hyfforddiant i’n llu o chwaraewyr tenis addawol newydd. Mae’r cyngor yn parhau i ddarparu cyfleusterau chwaraeon helaeth yn ystod gwyliau’r ysgol ym mhob un o’n canolfannau hamdden, lle gall pobl ifanc dreulio’r diwrnod yn mwynhau amrywiaeth o chwaraeon a gweithgareddau. Bûm mewn sesiwn yn ddiweddar lle’r oedd gweithgareddau’n canolbwyntio ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â ffrindiau newydd ac, yn bwysicaf oll, cael hwyl wrth gymryd rhan.

Ym mis Medi, roedd yn anrhydedd i mi gynrychioli Sir Fynwy pan wnaethom, ynghyd â Northern Automotive Systems Ltd (NAS Ltd) estyn croeso cynnes i gynrychiolwyr o Sir Xiangshan, Tsieina a’r Huaxiang Group.  Mae NAS Ltd yn un o gyflogwyr mwyaf y sir ac yn eiddo’r Huaxiang Group.  Hwn oedd y trydydd ymweliad yn y cyfnod diweddar, gyda’r cyngor yn llofnodi cytundeb cyfeillgarwch gyda Sir Xiangshan.

Yn ogystal â fy nyletswyddau niferus o fewn Sir Fynwy, rwy’n cynrychioli’r sir mewn digwyddiadau, sioeau lleol a gwasanaethau dinesig mewn awdurdodau eraill ledled Cymru. Er enghraifft, cefais yr anrhydedd o gwrdd â phobl hyfryd yn cael te yn y Mansion House, Abertawe yn ogystal ag ymweliadau i Gastell Fonman yn y Fro a Sioe Frenhinol Cymru.

Yr elusennau a ddewisais eleni yw Cymdeithas Alzheimer Cymru ac Ambiwlans Awyr Cymru ac yn yr hydref penderfynais ar nofio noddedig i godi arian. Nofiais 40 hyd pwll 25 metr gan herio noddwyr i ddyfalu faint o amser a gymerwn – llwyddais i gwblhau’r pellter o un cilometr mewn ychydig dros 29 munud. Diolch i bawb a wnaeth fy noddi a’r rhai a gyfrannodd at fy raffl Nadolig. Rwy’n bwriadu cynnal digwyddiadau pellach yn y gwanwyn.

Hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd Dda a llwyddiannus i bawb ac edrych ymlaen yn obeithiol at 2018 addawol.

Y Cynghorydd Maureen Powell