Bydd dros 70 o blant sy’n derbyn gofal ac agored i niwed yn Sir Fynwy yn derbyn anrheg Nadolig diolch i haelioni nifer o gyrff. Trefnwyd y cynllun gan dîm Gwasanaethau Plant y cyngor.

Fe wnaeth Susie Gardner o grŵp GL Vets – gwasanaeth recriwtio milfeddygol sy’n seiliedig yng Nghas-gwent – gwrdd â chynghorwyr yn Neuadd y Sir ddydd Iau 14 Rhagfyr dan goeden Nadolig y cyngor i gyfrannu nifer fawr o anrhegion. Gyda hi oedd Martin Lewis o Glwb Bocsio Amatur Sant Joseff Cil-y-coed. Talwyd am yr anrhegion gan bartneriaeth rhwng y cwmni a’r clwb bocsio a drefnodd nawdd i herio cyfranogwyr i gyrraedd cyfanswm o 10,000 burpee – ymarfer dwys yn cyfuno gwthio-lan a neidio cwrcwd yn un gweithgaredd corfforol anodd.

Dywedodd Susie: “Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb a gymerodd ran yn yr her o Gardner Llewelyn Vet Recruitment a Chlwb Bocsio Amatur Sant Joseff Cil-y-coed ac i bawb a gyfrannodd, yn arbennig cyn y Nadolig pan all arian fod yn dyn. Roedd yn wych cymryd rhan. Roeddwn yn falch iawn i ni fedru prynu anrhegion hyfryd ar gyfer y plant mwyaf agored i niwed.”

Hefyd yn cyfrannu oedd Facility Services Group (FSG) o Abertawe a roddodd swm sylweddol i sicrhau fod nifer o blant yn derbyn anrheg, yn ogystal â chynghorwyr dan arweiniad y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy ar gyfer gofal cymdeithasol, diogelu ac iechyd.

Dywedodd y Cynghorydd Jones: “Rwy’n ddiolchgar tu hwnt am yr anrhegion gwych a gafwyd diolch i’r cyfraniad cymunedol gwych gan GL Vets, clwb bocsio Cil-y-coed a FSG. Bydd yr anrhegion hyn yn rhoi gwên ar wynebau ein plant mwyaf agored i niwed.

“Roedd hefyd yn hyfryd gweithio gyda chyd-gynghorwyr a brynodd ac a lapiodd anrhegion ar gyfer plant a phobl ifanc benodol. Rwy’n ddiolchgar iawn am yr help gan y cynghorwyr Sara Jones a Lisa Dymock a weithiodd yn galed i gydlynu’r cynllun a sicrhau ei lwyddiant.”

Roedd aelodau’r tîm Gwasanaethau Plant wrth eu bodd gyda’r gefnogaeth a gawsant ac yn edrych ymlaen at ddosbarthu’r anrhegion o amgylch y sir yn yr wythnos cyn y Nadolig.