Gwisgodd staff Cyngor Sir Fynwy hetiau ellyll, teits streipïog a dillad Nadoligaidd i godi dros £200,000 i Gymdeithas Alzheimer ddydd Mercher 13 Rhagfyr.

Mae Diwrnod Ellyll Cymdeithas Alzheimer yn ddiwrnod codi arian poblogaidd a daeth yn ddigwyddiad blynyddol yng Nghyngor Sir Fynwy. Cododd staff swm hynod o arian eleni ac maent wedi gosod y bar gyda’u dewis gwisgoedd.

Daeth staff o amrywiaeth o dimau a lleoliadau yn cynnwys Neuadd y Sir, Gwasanaethau Eiddo, Canolfan Adnoddau Parc Mardy, Tŷ Arloesedd a Hyb y Fenni yn Gynorthwywyr Siôn Corn am y dydd. Roedd y gwisgoedd yn rhyfeddol gan wneud i lawer o bobl wenu, a gwnaeth swyddogion ymdrech fawr i sicrhau y codwyd cymaint o arian ag sydd modd ar gyfer achos sy’n agos at galon lawer o staff.

Codwyd arian mewn llawer o ffyrdd yn cynnwys cyfraniad am y pleser o wisgo dillad Nadoligaidd a staff yn pobi teisennau a dod â nhw i’r gwaith i’w gwerthu i staff ac ymwelwyr ym mhob lleoliad. Bu Côr Cymunedol Sir Fynwy yn canu carolau yng nghyntedd Neuadd y Sir, Brynbuga. Daeth staff ac ymwelwyr i Fy Niwrnod Fy Mywyd, y Fenni â stondin anrhegion Nadolig i’w gwerthu i staff yn Neuadd y Sir. Cynhaliodd staff Parc y Mardy gystadleuaeth pobi mins peis.

Mae’r cymorth a dderbynnir gan Gymdeithas Alzheimer yn hollbwysig yn y sir. Rhagwelir y bydd y nifer o bobl 65 oed a throsodd yn Sir Fynwy gyda dementia yn cynyddu gan 82% o 1377 yn 2012 i 2,506 yn 2030.

Mae’r cyngor yn gweithio’n agos gyda sefydliadau partner megis Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a’r sector gwirfoddol i ddarparu amrywiaeth o wybodaeth, cyngor a chymorth o gyfeirio pobl at wybodaeth i ddarparu gofal cymhleth yng nghartref person. Yr ymagwedd ym mhob amgylchiad yw rhoi cymorth sy’n ymateb i’r hyn sy’n bwysig i bob person ac sy’n seiliedig ar ddiwallu anghenion fel y mynegir gan y person ei hunan.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithio gydag unigolion i gynllunio eu cynlluniau gofal eu hunain ac yn gwrando ar ddymuniadau’r bobl a gefnogant i’w helpu i fyw’r bywyd a ddymunant.

Byddai preswylwyr sy’n siarad Cymraeg yng nghartref gofal Severn View, Cas-gwent yn hoffi sgwrsio yn Gymraeg. Mae Cyngor Sir Fynwy yn dymuno recriwtio gweithiwr gofal sy’n medru’r Gymraeg i gefnogi pobl sy’n byw gyda dementia. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y wefan http://www.monmouthshire.gov.uk/jobs-and-employment a’r dyddiad cau am geisiadau yw 5 Ionawr 2018.

Dywedodd y Cyng Maureen Powell ‘Mae Cymdeithas Alzheimer yn un o fy elusennau dethol. Rwy’n anelu codi cymaint o arian ag a allaf eleni. Roeddwn mor falch i weld staff yn coleddu’r diwrnod, mae eu brwdfrydedd ac ymrwymiad yn enfawr. Rwy’n ddiolchgar iawn am haelioni staff i godi arian ar gyfer elusen sy’n newid bywyd. Hoffwn ddiolch i bawb sy’n gysylltiedig.’

I gael gwybodaeth gyffredinol a chyngor, cysylltwch â Chymdeithas Alzheimer http://www.alzheimers.org.uk neu ffonio Llinell Gymorth Dementia 0300 222 11 22.

I gael gwybodaeth leol, cyngor a chymorth, cysylltwch â swyddogion Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cyngor Sir Fynwy yn Ne Sir Fynwy 01291 635666, Gogledd Sir Fynwy 01873 735885 Canol Sir Fynwy: 01600 773041.