Daeth cynrychiolwyr sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus ar draws Sir Fynwy at ei gilydd ym Mrynbuga ar 27 Tachwedd i godi ymwybyddiaeth o effeithiau trychinebus a phellgyrhaeddol trais yn erbyn menywod. Trefnwyd y digwyddiad mewn cysylltiad gyda Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn erbyn Menywod, a elwir hefyd yn Ddiwrnod Rhuban Gwyn, ar 25 Tachwedd.

Cafodd yr Ymgyrch Rhuban Gwyn ei chreu i roi cefnogaeth uniongyrchol i Ddiwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn erbyn Menywod i annog dynion i wrthwynebu trais yn erbyn menywod a genethod drwy ymrwymo eu cefnogaeth a gwisgo rhuban gwyn Caiff ei arwain gan ddynion sy’n fodlon cymryd safiad a bod yn fodelau rôl cadarnhaol i ddynion eraill yn y gymuned.

Ymysg y rhai’n bresennol oedd cynrychiolwyr o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Heddlu Gwent a Chyngor Sir Fynwy, gyda detholiad o gerbydau eu sefydliadau. Gyda nhw roedd Huw Jakeway, Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, y Prif Arolygydd David Morgan o Heddlu Gwent a’r Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy. Dangosodd pob un ohonynt eu cefnogaeth i’r ymgyrch drwy ddangos datganiadau ysgrifenedig yn dweud pam eu bod eisiau dileu trais dynion yn erbyn menywod a drwy wisgo ruban gwyn.

Mae’r Ymgyrch Rhuban Gwyn yn canolbwyntio ar y gred mai dim ond pan fydd dynion yn derbyn eu cyfrifoldeb i wneud newidiadau y bydd newid yn digwydd. Mae’n rhoi cyfle i’r dynion hynny sy’n gofalu am y menywod yn eu bywydau i gymryd cyfrifoldeb i sicrhau fod menywod yn byw’n rhydd o drais ac ofn. Yn draddodiadol, mae baich gweithio tuag at ddileu trais dynion yn erbyn menywod wedi disgyn bron yn llwyr ar fenywod.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gydraddoldeb: “Gwnaeth yr arddangosiad o gefnogaeth argraff fawr arnaf ac mae’n anfon neges uchel a chlir fod trais yn erbyn menywod a genethod yn annerbyniol ac nad oes lle iddo yng nghymdeithas yr unfed ganrif ar hugain. Galwn ar bawb – dynion a menywod – i wneud safiad a chodi llais am hyn.”

Ychwanegodd Geoffrey Williams o’r Fenni, technegydd meddygol argyfwng ar gyfer Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn seiliedig yn Nhrefynwy: “Bwlïod a llwfrgwn yw dynion sy’n ymosod ar fenywod”.

Mewn ymateb i’r ymgyrch, cafodd dros 350 o gerbydau Cyngor Sir Fynwy eu brandio gyda logo’r Rhuban Gwyn i atgoffa’n barhaus am y gwaith pwysig i ddileu trais yn erbyn menywod mewn cymdeithas.