Mynychodd gofalwyr o bob rhan o Sir Fynwy ddigwyddiad yr wythnos hon (dydd Mercher 22 Tachwedd) a gynhaliwyd ar y cyd gan y cyngor sir a Phrosiect Gofalwyr Sir Fynwy i nodi Diwrnod Hawliau Gofalwyr. Wedi’i gynnal yng Ngwesty Glen-yr-Afon ym Mrynbuga, cododd y digwyddiad ymwybyddiaeth o’r amrywiaeth gwasanaethau, cefnogaeth a gwybodaeth sydd ar gael i ofalwyr yn ogystal â chydnabod a diolch i ofalwyr am eu cyfraniad enfawr i gymdeithas.

Agorodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet gofal cymdeithasol ac iechyd ar Gyngor Sir Fynwy, raglen y dydd. Dywedodd, “Mae’n bleser mawr bod yn bresennol yn Niwrnod Hawliau Gofalwyr Sir Fynwy. Mae achlysuron fel hyn mor bwysig wrth gydnabod a chefnogi ein gofalwyr gwych a chodi proffil gwaith tîm gofalwyr a sefydliadau cymorth y cyngor. Rwy’n credu’n gryf y dylai gofalwyr fod yn weladwy ac y dylem wrando arnynt gan eu bod yn rhan ganolog o gymdeithas. Hoffwn ddiolch i’r tîm am drefnu’r digwyddiad yma.”

Treuliwyd y bore yn trafod Strategaeth Gofalwyr Sir Fynwy. Mae llais gofalwyr o bob rhan o’r sir yn amlwg o fewn y strategaeth gan iddynt fod â rhan sylweddol a hanfodol yn y broses ymgynghori i greu’r ddogfen. Mae’r strategaeth yn canolbwyntio ar wyth blaenoriaeth ac mae’r tîm gofalwyr wedi rhoi diweddariad ar gynnydd yn gweithredu hyn.

Gwrandawodd gofalwyr ar gyflwyniadau defnyddiol am nifer o faterion a gredant yn bwysig. Mae seibiant yn flaenoriaeth bwysig a theimladwy iawn a hysbysodd nifer o gyflwyniadau y gofalwyr am yr amrywiaeth opsiynau sydd ar gael.

Ymysg y siaradwyr yn rhoi help a chyngor oedd Claire Morgan, Cyfarwyddwr Gofalwyr Cymru a Gareth Howells, Prif Swyddog Gweithredol, Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru.

Trafododd Mick Logan o’r Adran Gofal Cymdeithasol Oedolion a Beccy Williams o brosiect Codi Pontydd sut mae eu cynllun yn cael effaith gadarnhaol ar lesiant rhieni sy’n ofalwyr. Mae prosiect Codi Pontydd yn cynorthwyo pobl ifanc gydag anghenion ychwanegol i ddod yn annibynnol a datblygu sgiliau newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog a chwrdd â ffrindiau newydd. Croesawodd rhieni sy’n ofalwyr y cyfle i gael amser rhydd gwerthfawr gan wybod fod eu plentyn yn hapus, yn cael hwyl ac yn ddiogel.

Roedd cyflwyniadau eraill yn seiliedig ar y blaenoriaethau yn y cynllun yn cynnwys gwybodaeth a chyfathrebu a mynediad i gludiant.

Rhoddodd Huw Jones o Uned Cludiant Teithwyr y cyngor wybodaeth ar Grass Routes, cyngor cludiant cymunedol y sir. Caiff Grass Routes ei weithredu gan yrwyr gwirfoddol yn Sir Fynwy a Chasnewydd ac mae’n darparu gwasanaeth sydd wedi ei deilwra i anghenion y gymuned.

Un o uchafbwyntiau’r dydd oedd cyflwyniad gwobr Buddsoddwyr mewn Gofalwyr cyntaf y sir i feddygfa Tudor Gate, y Fenni. Derbyniodd Gail Johnson y wobr gan Dr Brian Harris, Arweinydd Rhwydwaith Gofal Cymdogaeth De Sir Fynwy. Mae hyn yn dilyn partneriaeth rhwng y cyngor a Phrosiect Gofalwyr Sir Fynwy i lansio’r rhaglen Buddsoddwyr mewn Gofal ar gyfer meddygfeydd yn Sir Fynwy.

I gael mwy o wybodaeth ar Strategaeth Gofalwyr Sir Fynwy ac am y gefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr cysylltwch â Kim Sparrey, Rheolwr Datblygu y Gwasanaeth Gofalwyr – kimsparrey@monmouthshire.gov.uk.