Cafodd dyn o’r Fenni ei erlyn gan Gyngor Sir Fynwy ar 17 Tachwedd yn Llys Ynadon Casnewydd am dipio nifer o dunelli o wastraff gardd yn anghyfreithlon ar fynydd y Blorens fis Mai diwethaf. Plediodd Mr Shane Ewers yn euog i ddau gyhuddiad o dipio anghyfreithlon a chario gwastraff rheoledig pan nad oedd wedi cofrestru. Roedd swyddogion o dîm iechyd yr amgylchedd wedi cyfweld Mr Ewers ar ôl dod o hyd i dystiolaeth o fewn y gwastraff yn ei gysylltu gyda’r digwyddiad a gosododd yr ynadon ddirwy o £200. Fe wnaethant hefyd orchymyn Mr Ewers i dalu costau’r cyngor o bron £2,000.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy yn gyfrifol am iechyd yr amgylchedd: “Roedd hwn yn ddigwyddiad difrifol iawn ac yn torri’r gyfraith yn ddifrifol yn arbennig o gofio am faint o wastraff a adawyd a’r lleoliad mynyddig hardd. Mae’r erlyniad hwn yn dilyn pwerau newydd a roddwyd i gynghorau Cymru yn ddiweddar i helpu mynd i’r afael â thipio anghyfreithlon, gan alluogi swyddogion y cyngor i roi hysbysiadau cosb sefydlog. Fodd bynnag, nid oedd maint y digwyddiad neilltuol hwn yn golygu fod hysbysiad cosb sefydlog yn ddigonol. Er mai dim ond nifer fach o bobl sydd yn troseddu yn y ffordd hon diolch byth, mae’r achos hwn ac erlyniadau llwyddiannus eraill mewn blynyddoedd diweddar yn dangos ein bod yn benderfynol dal i gyfrif y bobl sy’n gyfrifol am y gweithredoedd gwrthgymdeithasol yma.”

Mae’n ddyletswydd ar bobl i sicrhau eu bod yn cael gwared yn gywir â gwastraff ac os ydynt yn gofyn i berson arall ei wneud drostynt, dylent sicrhau fod y contractwr yn gludydd cofrestredig. Gallwch ffonio Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0300 065 3000 neu edrych ar www.cyfoethnaturiolcymru.llyw.uk i wirio os yw person wedi cofrestru i gludo gwastraff.

Mae mwy o wybodaeth ar dipio anghyfreithlon ar dudalennau gwefan y cyngor

www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/fly-tipping