Mae Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Sir Fynwy yn croesawu adborth ar nifer o flaenoriaethau sydd wedi’u nodi i wella lles yn ein cymunedau a sicrhau ein bod yn meddwl am y dyfodol. Mae ymgynghoriad y Cynllun Lles yn digwydd mewn partneriaeth â phob corff cyhoeddus yn Sir Fynwy ac mae’n rhedeg tan 7fed Chwefror 2018.

Datblygwyd y cynllun i helpu gwasanaethau cyhoeddus i weithio gyda’i gilydd ac yn cymryd persbectif hirdymor ar rai o’r materion pwysicaf y mae’r cymunedau wedi bod yn eu dweud wrthym amdanynt. Ledled Cymru, mae sefydliadau fel cynghorau lleol, byrddau iechyd, yr heddlu a chymdeithasau tai wedi ymuno mewn partneriaeth i ffurfio cyrff o’r enw Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC).  Nod pob BGC yw gwella lles ei ardal.

Datblygwyd Cynllun Lles Sir Fynwy gan ddefnyddio adborth oddi wrth gymunedau ynghyd ag ystadegau a gwybodaeth am arferion profedig o feysydd eraill er mwyn cynhyrchu asesiad lles a greodd lun o les cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Sir Fynwy. Yn 2016, lansiodd BGC Sir Fynwy ‘Ein Sir Fynwy’ a oedd yn annog pobl o bob oedran i rannu gyda’r BGC yr agweddau gorau o’u cymunedau a beth allai eu gwella.

Gan ddefnyddio gwybodaeth o’r Asesiad Lles, nododd partneriaid BGC yr heriau a’r cyfleoedd a oedd yn wynebu Sir Fynwy yn y dyfodol, cytunwyd ar Gynllun Lles a chynhyrchwyd pedwar prif amcan:

 

  • Rhoi’r cychwyn gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl ifanc.  Mae cael iechyd da, addysg dda a phobl gariadus a chefnogol yn eu bywydau yn hollbwysig i roi sylfaen gadarn i blant.

 

  • Ymateb i’r heriau sy’n gysylltiedig â newid demograffig.  Mae gan Sir Fynwy boblogaeth sy’n heneiddio a lleihad o ran y niferoedd o bobl ifanc.  Mae pobl ifanc yn cael trafferth fforddio prynu tŷ yn y sir, ac mae gan bobl hŷn lawer i’w gyfrannu trwy wirfoddoli er y bydd angen gofal arnynt hefyd yn y dyfodol.

 

  • Diogelu a gwella gwydnwch ein hamgylchedd naturiol wrth ei liniaru a’i addasu oherwydd effaith newid yn yr hinsawdd.  Mae tirwedd a chefn gwlad Sir Fynwy yn brydferth ac yn bwysig ar gyfer twristiaeth, amaethyddiaeth, hamdden, coedwigaeth a mwy, ond mae angen gofalu amdanynt yn arbennig yn wyneb bygythiadau fel newid yn yr hinsawdd a phwysau eraill.

 

  • Datblygu cyfleoedd i gymunedau a busnesau fod yn rhan o sir sy’n economaidd ffyniannus ac wedi’i chysylltu’n dda.  Mae swyddi, hyfforddiant a chyfleoedd i bawb yn bwysig, yn awr ac yn y dyfodol.  I gael economi lleol gref, mae angen cyfathrebu a thrafnidiaeth dda arnom hefyd.

Dywedodd Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy, Paul Matthews: ‘Mae hwn yn alwad i chi weithredu. Eich teuluoedd, eich pentrefi a’ch trefi, eich anwyliaid chi a fydd yn cael eu heffeithio gan yr hyn a wneir. Rydym yn gofyn i chi ymuno â ni a gwneud cyfraniad. Rydym yn gofyn i chi gynnig yn ôl i’ch cymunedau’r pethau yr ydych mewn sefyllfa unigryw i’w cynnig. Rydym yn gofyn i chi ymuno â ni a’n helpu ni i osod llwybr ar gyfer y sir hardd hon wrth i ni ddechrau meddwl am y 22ain ganrif. Nid ydym yn gofyn i chi gyfrannu dim mwy na beth ydych yn gallu ac yn barod i’w gynnig. Gyda’n gilydd, gallwn ni greu amodau i Sir Fynwy barhau i fod yn lle sy’n llawn ‘cymunedau cynaliadwy a gwydn’.

Dim ond os yw cyrff cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth â busnes, y sector gwirfoddol a’r gymuned ehangach y gellir cyflawni’r amcanion. Hoffai BGC Sir Fynwy ddarganfod sut mae trigolion yn teimlo ac os oes ganddynt unrhyw syniadau er mwyn sicrhau bod yr amcanion yn cael eu bodloni. Cynhelir sesiynau ymgysylltu â’r cyhoedd:

 

  • Dydd Llun 27ain Tachwedd        Hyb Cil-y-coed                                   10.30am – 2.30pm
  • Dydd Mawrth 28ain Tachwedd       Siop Un Stop y Fenni                      10.30am – 1.00pm
  • Dydd Mawrth 28ain Tachwedd       Llyfrgell y Fenni                                 1.30pm – 4.00pm
  • Dydd Mercher 29ain Tachwedd  Hyb Trefynwy                                    10.30am – 2.30pm
  • Dydd Llun 4ydd Rhagfyr          Hyb Cas-gwent                                 10.30am – 2.30pm
  • Dydd Mercher 6ed Rhagfyr    Hyb Brynbuga                                    10.30am – 2.30pm

 

I’r trigolion nad ydynt yn gallu mynychu sesiwn galw heibio, mae’r Cynllun Lles ac arolwg byr ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy: www.monmouthshire.gov.uk/our-monmouthshire.

 

Mae’r BGC yn croesawu adborth trwy gyfryngau cymdeithasol ar Twitter @MonmouthshireCC gan ddefnyddio #einsirfynwy – neu gyfrif Facebook Sir Fynwy. Daw’r ymgynghoriad i ben ar Ddydd Mercher 7fed Chwefror.