Mae Sir Fynwy wedi canolbwyntio’n ddiweddar ar les pobl ifanc y sir wrth nodi’r Wythnos Wrth-fwlio ac Wythnos Genedlaethol Diogelu – oedd ill dwy yn rhedeg o 13 Tachwedd.

Bu Ysgol Gynradd Goetre Fawr yn gweithio drwy’r wythnos ar weithgareddau gwrth-fwlio gyda phob dosbarth yn cynnal trafodaeth arbennig ac yn cwblhau gweithgaredd gyda neges wrth-fwlio. Ysgrifennodd disgyblion Blwyddyn Pump gerddi o safbwyntiau’r bwli, y rhai a gaiff eu bwlio a’r rhai sy’n sefyll ar y naill ochr. Creodd Blwyddyn Chwech ffeithlun yn defnyddio ystadegau am fwlio ac ystyriodd y plant ieuengaf beth sy’n gwneud cyfaill da a darllen straeon am gyfeillgarwch. Dywedodd Lisa Wilkinson, Pennaeth Gweithredol: “Rydym yn cymryd gwrth-fwlio o ddifrif yn ystod yr wythnos yma a thrwy gydol y flwyddyn.”

Nododd Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair, Cas-gwent yr Wythnos Wrth-fwlio gyda phum diwrnod o weithgaredd i hysbysu disgyblion am heriau bwlio a phwysigrwydd parchu ei gilydd.

Ddydd Mercher bu disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn dathlu Diwrnod Parch a chreu celf a rhyddiaith fynegiadol i ymchwilio themâu hawliau dynol, parch personol a chydraddoldeb. Yn y cyfamser, gwnaeth dosbarthiadau cyfnod sylfaen yr ysgol grefftau ar bynciau cariad a pharch. Caiff y rhain eu cynnig ar werth i rieni a’r gymuned ehangach, gyda’r arian a godir yn mynd i achosion da elusennol. Daeth gweithgareddau’r wythnos i ben mewn Cynulliad Cyfeillgarwch arbennig, a drefnwyd gan gyngor yr ysgol gydag aelodau o staff yn ogystal â’r corff llywodraethwyr yn cynorthwyo.

Mae tîm trwyddedu y cyngor wedi gweithio mewn partneriaeth gyda’r heddlu ers nifer o flynyddoedd i hyrwyddo diogelu drwy roi hyfforddiant gorfodol i yrrwyr tacsis trwyddedig am arwyddion o gamfanteisio ar blant. Mae troseddwyr yn aml yn defnyddio tacsis i gludo plant ar gyfer tweithgaredd anghyfreithlon. Cynigir hyfforddiant hefyd i reolwyr tafarndai a bwytai y sir ac mae’r cyngor wedi croesawu’r ymateb brwdfrydig.

Mae staff trwyddedu y cyngor wedi cydweithio’r wythnos hon gyda Heddlu Gwent i lansio Operation Makesafe – cynllun i sicrhau fod pobl sy’n gweithio yn y sector busnes yn gwybod am rybuddion cynnar camfanteisio’n rhywiol ar blant. Mae staff trwyddedu wedi dosbarthu deunyddiau cyhoeddusrwydd yn cynnwys posteri, llythyrau i gwmnïau ac aer-aroglyddion wedi’u brandio ar gyfer tacsis i hyrwyddo’r neges fod camfanteisio’n rhywiol ar blant yn gamdriniaeth ddifrifol.

Bu canolfannau hamdden y sir hefyd yn cymryd rhan yn hyrwyddo Operation Mikesafe drwy arddangos taflenni a phosteri ac mae rheolwyr canolfannau yn ogystal â llywodraethwyr ysgol wedi derbyn hyfforddiant ar ddiogelu.

Canolfan Drybridge yn Nhrefynwy oedd y lleoliad yn ystod yr wythnos ar gyfer Fforwm Ymarferwyr Rhwydwaith Diogelu Lleol Sir Fynwy, corff sy’n cysylltu gweithwyr proffesiynol o wahanol asiantaethau. Ar yr agenda oedd lansiad Operation Makesife a chyflwyniad i ddiogelu yn y gwasanaethau prawf a throseddu ieuenctid.

Dywedodd y Cyng Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ddiogelu: “Gall effaith gronnus bwlio effeithio ar iechyd meddwl a llesiant plant ac oedolion fel ei gilydd felly dyna pam ein bod yr wythnos yma yn rhoi sylw i’w ganlyniadau a sut y gallwn leihau ei effaith. Mae Sir Fynwy wedi cymryd camau mawr mewn blynyddoedd diweddar i flaenoriaethu diogelu ac wrth i Heddlu Gwent lansio Operation Makesafe, rydym yn hynod falch i weithio gyda nhw ac asiantaethau eraill i gael gwared â phla camfanteisio’n rhywiol ar blant”.

I gael mwy o wybodaeth ewch i: http://www.monmouthshire.gov.uk/education/safeguarding-and-protecting-children