Cafodd pobl hŷn o bob rhan o Sir Fynwy a ymwelodd â Pharc Mardy yn y Fenni ymweliad gan blant bach o brosiect Dechrau’n Deg yng Nghanolfan Acorn ar Ddydd Sant Ffolant, 14 Chwefror. Ymwelodd babanod a phlant bach a’u rhieni â’r ganolfan i gymdeithasu a chysylltu gyda phobl hŷn sy’n byw gyda dementia sy’n defnyddio gwasanaethau dydd.

Roedd diwrnod serch yn gyfle i bawb gael hwyl gyda’i gilydd, gan wneud atgofion newydd a manteisio o rannu profiadau. Bu pawb yn dathlu eu cariad at y gymuned drwy ddod at ei gilydd i wneud crefftau Ffolant a chanu, dawnsio a dweud straeon.

Mae grŵp Ymwelwyr Bach yn ymweld yn gyson â Pharc Mardy, hwb llesiant cymunedol ar gyfer y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a grwpiau cymunedol gyda’r prif ffocws ar gefnogi pobl leol 55 oed a throsodd.

Mae Ymwelwyr Bach yn grŵp sy’n cynnwys rhieni, babanod a phlant bach rhwng 0-3 oed sy’n mynychu Dechrau’n Deg. Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen gan Lywodraeth Cymru i wella cyfleoedd bywyd plant 0 i 3 mewn ardaloedd targed yng Nghymru.

Dywedodd Beth Watkins, Rheolwr Dechrau’n Deg: “Rydym wrth ein bodd yn mynd â’n plant a rhieni i Barc Maerdy. Mae gwaith rhyng-genhedlaeth hyn mor fanteisiol i’r plant, rhieni a phobl hŷn. Mae gweld y wên ar eu hwynebau o weithgaredd syml fel canu yn tanlinellu fod y gweithgaredd yma’n hanfodol i les pawb sy’n cymryd rhan.”

Hoffai Dechrau’n Deg Sir Fynwy ehangu ar y cysylltiadau rhyng-genhedlaeth gyda chymunedau ac maent wrthi’n edrych am wirfoddolwyr i helpu yn Nhrefynwy, Cil-y-coed a Chas-gwent. Bydd gwirfoddolwyr yn cyfoethogi gwaith y rhaglen. Bydd gwirfoddolwyr yn dod â sgiliau bywyd ychwanegol gyda staff, rhieni a’r plant a gefnogant. O rannu straeon a llyfrau a helpu rhai bach i ddysgu sgiliau garddio yn yr awyr agored. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Beth Watkins, ffôn

01873 856162 07810055815 neu e-bost bethwatkins@monmouthshire.gov.uk

 

Dywedodd Geoff Burrows, Swyddog Cabinet Plant a Gofal Cymdeithasol: “Mae’n wych gweld pawb yn cael hwyl gyda’i gilydd, gwneud atgofion newydd a manteisio o rannu profiad. Mae hon yn enghraifft o un o’r llu o brosiectau creadigol gwych yn Sir Fynwy sy’n cymryd ymagwedd rhyng-genhedlaeth at gadw’r gymuned yn fyw ac yn iach.”