Mae Cyngor Sir Fynwy yn parhau i wella gwasanaethau yn ei feysydd blaenoriaeth yn ôl yr adolygiad a gyhoeddodd y Cyngor yn ddiweddar o’i gynllun gwella, Ein Perfformiad yn 2015/16.

 Mae’r cyngor wedi parhau i ganolbwyntio ar ei ddiben craidd o ‘adeiladu cymunedau cynaliadwy a chadarn’ a’i bedwar blaenoriaeth o addysg, diogelu’r rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas, cefnogi menter a chynnal gwasanaethau sy’n hygyrch yn lleol. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae’r Cyngor wedi gostwng faint y mae’n ei wario tra’n ymdrechu i ddiogelu gwasanaethau rheng-flaen. Dengys data diweddar a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru fod ymhell dros 50% o fesurau perfformiad y Cyngor yn 2015/16 yn yr hanner uchaf o gymharu â chynghorau eraill yng Nghymru.

Mae’r cynllun gwella’n adolygu’r cynnydd a wnaeth y cyngor ar y blaenoriaethau ac amcanion a osododd ar gyfer 2015/16.

Gosododd y cyngor bump amcan gwella a gwnaeth gynnydd da ar bedwar, sef:

  • Gwella pob cyfnod allweddol o addysg
  • Diogelu pobl, p’un ai hen neu ifanc, tra’n gostwng dibyniaeth pobl ar ofal cymdeithasol
  • Galluogi’r sir i ffynnu
  • Cynnal gwasanaethau sy’n hygyrch yn lleol

Gwnaeth y cyngor gynnydd digonol ar ei bumed amcan:

  • Bod yn sefydliad effeithiol, effeithlon a chynaliadwy

Cafodd ymdrech eisoes ei ailffocysu ar yr amcan hwn.

Wrth siarad ar ôl i gynghorwyr gytuno ar y cynllun dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Rwy’n falch gweld ein bod yn parhau i wella ein gwasanaethau yn ein meysydd blaenoriaeth. Mae’r cynllun yn disgrifio’n glir y cynnydd a wnaethom a gobeithiaf y bydd preswylwyr Sir Fynwy yn ei chael yn ddefnyddiol deall sut ydym yn perfformio.

“Gyda llawer o ardaloedd yn perfformio’n dda, mae meysydd gwasanaeth yn dal i fod angen eu gwella ac mae ein gwybodaeth perfformiad eisoes yn dechrau dangos rhai o’r gwelliannau sy’n cael eu gwneud.

“Yn ystod pedair blynedd ddiwethaf y weinyddiaeth gwelsom bron dri chwarter dangosyddion perfformiad gwasanaeth yn gwella ar yr un pryd â rheoli heriau ariannol na welwyd eu tebyg. Mae’r heriau hyn, ynghyd â’r galw cynyddol a natur wledig y sir, yn golygu bod parhau i gynnal a gwella perfformiad ym mhob maes gwasanaeth yn dod yn gynyddol heriol, ond mae’n her yr ydym yn barod amdani.”

Mae’r cyngor wrthi’n edrych ar ei gynlluniau tymor hirach ac fel rhan o hyn yn gofyn i breswylwyr am lesiant economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol Sir Fynwy. I gael mwy o wybodaeth a chymryd rhan ewch i: www.monmouthshire.gov.uk/our-monmouthshire

 

Gall preswylwyr lawrlwytho copi o’r cynllun ar wefan y cyngor yn: www.monmouthshire.gov.uk/improvement.  Gallant hefyd ymuno â’r drafodaeth ar @monmouthshireCC