Mae cynlluniau ar gyfer datblygu cyfleuster cymunedol newydd yn Rhaglan wedi pasio carreg filltir allweddol arall yn llwyddiannus gyda chytundeb Cyngor Sir Fynwy i drosglwyddo safle’r ysgol iau sydd bellach wedi cau i Gymdeithas Neuadd Pentref Rhaglan (RVHA).

Mae hyn yn dilyn 18 mis o waith pan sefydlodd Cyngor Sir Fynwy a RVHA weithgor strategol a  gadeirir ar y cyd, gyda chynrychiolwyr cymuned Rhaglan, i ddeall yn well anghenion y gymuned a sut i sicrhau’r datrysiad gorau ar gyfer y pentref a’r ward o amgylch.

Canfu ymgynghoriad a gynhaliwyd gan RVHA ym mis Tachwedd 2014 fod llawer o gefnogaeth i adeiladu cyfleuster cymunedol newydd ar safle hen Ysgol Iau Rhaglan, oedd yn wag yn dilyn agor llwyddiannus ysgol gynradd newydd yn Rhaglan.

Dros y flwyddyn ddiwethaf cyfarfu’r gweithgor strategol yn rheolaidd i edrych ar amrywiaeth o opsiynau, a arweiniodd at y cytundeb gan Gyngor Sir Fynwy i drosglwyddo’r tir i RVHA.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am stadau: “Mae’r ganolfan yn cydnabod fod cymuned o faint Rhaglan angen canolfan addas ar gyfer gweithgareddau cymunedol felly rydym yn falch i drosglwyddo hen safle’r ysgol iau i RVHA. Mae hyn yn eu rhoi mewn sefyllfa i ddatblygu seilwaith lleol a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion y pentref a chynorthwyo’r cais am gyllid.”

Disgwylir y bydd y cyfleuster cymunedol newydd yn costio £900,000 ac roedd Andrew Johnson, Cadeirydd RHVA yn falch iawn i glywed yn ddiweddar fod cais i’r Loteri Fawr wedi cyrraedd Cam 2 y broses gais, gan olygu fod y tebygrwydd o adeiladu’r cyfleuster gam yn nes. Mae’n rhaid i gynigion am gyllid Cam 2 y Loteri Fawr o fewn chwe mis ac maent angen manylion sylweddol yn cynnwys dadansoddiad llawn o anghenion, caniatâd cynllunio manwl, cynllun busnes a dangosyddion clir i fesur llwyddiant tebygol y prosiect.

Dywedodd Andrew: “Byddwn yn cynnal ein hymgynghoriad nesaf rhwng dydd Llun 26 Hydref a dydd Llun 9 Tachwedd ac rydym yn annog pobl i gymryd rhan fel y gallwn gasglu anghenion ein cymuned, fydd yn ein helpu yn ein ceisiadau am gyllid i’r Loteri Fawr a chyllidwyr posibl eraill. Gobeithiwn y bydd pob sector o’r gymuned – unigolion, grwpiau a busnesau – yn cymryd rhan a sicrhau ein bod yn llwyddo i gyllido a dylunio cyfleuster cymunedol fydd yn hygyrch i bawb.”

Yng nghyfarfod o’r cabinet ym mis Gorffennaf dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Grŵp: “Dymuniadau gorau i RVHA gyda’u cais.”

Mae RVHA yn cwrdd yn yr Hen Ysgol Eglwys ar drydydd dydd Gwener bob mis am 7.30pm gyda chyfarfodydd yn agored i bawb. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch ag Andrew Johnson ar 01292 690072.