Rhoddwyd croeso eang i gymeradwyaeth ffurfiol gan Lywodraeth Cymru am gyllid ar gyfer dwy ysgol uwchradd newydd yng Nghil-y-coed a Threfynwy wrth i raglen buddsoddi addysgol £80m Sir Fynwy – a ariennir 50% gan Lywodraeth Cymru a 50% gan y cyngor sir – roi caniatâd i gyflenwi’r ddwy ysgol newydd ar gyfer 2017.

Dywedodd Sarah McGuinness, Prif Swyddog Plant  Phobl Ifanc: “Mae hwn yn amser gwirioneddol gyffrous i Sir Fynwy i gyd; yn ogystal â darparu amgylchedd addysgu a dysgu modern ar gyfer ein myfyrwyr, mae’r rhaglen yn rhoi ased dinesig a all fod o fudd i’r holl gymuned y mae’n ei gwasanaethu mewn cynifer o ffyrdd.”

Dyma’r cyntaf o ddau gam strategaeth Ysgolion 21ain Ganrif Sir Fynwy, gyda datblygu dwy ysgol uwchradd arall yng Nghas-gwent a’r Fenni yn ganolog i’r cylch nesaf o gyllid y llywodraeth ar gyfer Ysgolion 21ain Ganrif ar y gweill ar gyfer 2018. Fel rhan o’r cylch cyntaf o gyllid Ysgolion 21ain Ganrif a gymeradwywyd, caiff ysgol gynradd newydd ar gyfer Rhaglan ei hagor ym mlwyddyn academaidd 2015-16 a gwnaeth y cyngor ymrwymiad ariannol i ddarpariaeth uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd yn Ysgol Uwchradd Dyffryn yng Nghasnewydd. Medrir gweld y cynlluniau ar gyfer yr ysgolion uwchradd newydd yn Neuadd y Sir ym Mrynbuga a bwriedir sefydlu arddangosfeydd pellach a chysylltiadau cyfryngau digidol ym mhob rhan o’r sir yn y dyfodol agos.

Mae Susan Gwyer-Roberts, pennaeth Ysgol Cil-y-coed, wrth ei bodd gyda’r cadarnhad gan Lywodraeth Cymru o’r buddsoddiad yn yr ysgol. Dywedodd: “Bydd hyn yn ein galluogi i ddatblygu hyd yn oed ymhellach y cyfleoedd dysgu gwell ar gyfer ein disgyblion tra’n hyrwyddo gweledigaeth a blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer addysg yng Nghymru.”

Dywedodd Tim Bird, Dirprwy Bennaeth Ysgol Gyfun Trefynwy: “Rydym yn hynod falch fod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi yn nyfodol pobl ifanc Trefynwy a’r cylch am genedlaethau i ddod. Fel cymuned mae gennym gyfle unwaith mewn oes i gynllunio amgylcheddau dysgu sy’n cyfateb ag uchelgais a gallu ein pobl ifanc wych.”