Ni fydd y system ar gael o 7am am tua 2 awr  ddydd Sadwrn 19 Mai fel y gallwn wneud gwelliannau i’r system. Ymddiheuriadau ymlaen llaw am unrhyw anghyfleuster.

Ar ddydd Llun 21 Mai bydd Porth Cwsmeriaid newydd ar gael ar y wefan. Mae hyn yn edrych yn well ac mae ganddi fwy o nodweddion yn cynnwys y gallu i weld y ceisiadau a wnaethoch, gwella cyfleusterau chwilio a gweithredu i gydymffurfio gyda’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd. Gallai fod amhariad dros dro tua amser cinio tra gwneir yr uwchraddio; byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda.

Ym mis hydref cynhalion ni gwis ‘Pen-blwydd App-us Fy Sir Fynwy’. Cawsom ni ymateb gwych a derbyniodd 10 enillydd lwcus amrywiaeth o wobrau gwahanol.  Cliciwch yma i weld yr erthygl. Dwedodd un enillydd lwcus y canlynol:

Dywedodd Janice Morgan o Gil-y-coed, a enillodd yr iPad: “Roeddwn wrth fy modd i ennill yr iPad oherwydd mae fy hen un yn cyrraedd pen ei daith. Bydd yr un newydd yn fy helpu i gael fy negeseuon e-bost, yn cynorthwyo ymchwil a sicrhau fy mod yn cadw mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau drwy gyfryngau cymdeithasol.

“Dros y deuddeg mis diwethaf cefais yr ap Fy Sir Fynwy yn ddefnyddiol i gael gwybodaeth am weithgareddau lleol, sut i adnewyddu fy nhocyn bws ac edrych ar amserlenni bws. Mae’n dda gwybod y gallaf, drwy’r ap, hefyd edrych ar geisiadau cynllunio a chyflwyno gwrthwynebiad os oes angen.”

 

Mae Fy Sir Fynwy yn ffordd o gyfathrebu â’r Cyngor trwy ddarparu mynediad ar-lein ac app i alluogi mynediad hunan-wasanaeth 24/7.. Mae’r ap yn ffordd rwydd i gysylltu’n gyflym â’r cyngor ac mae’n galluogi pobl i roi adroddiad am ddigwyddiad yn defnyddio llun neu fideo o’u ffôn. Er enghraifft, gall preswylwyr hysbysu am dwll yn y ffordd, baw ci neu olau stryd sydd wedi torri drwy roi manylion a’u cyflwyno’n awtomatig. Mae ap Fy Sir Fynwy hefyd yn rhoi’r newyddion diweddaraf gan y cyngor ac mae’n cynnwys gwybodaeth ar wasanaethau lleol megis dyddiau casglu gwastraff, swyddi gwag, amserlenni bws neu ddata ysgolion.

Caiff pob preswylydd neu unrhyw un sy’n ymweld â Sir Fynwy eu hannog  i lawrlwytho’r ap. I wneud hynny, ewch i’ch stôr apiau a lawrlwytho ap Fy Sir Fynwy.

I grynhoi dyma’r hyn y gallwch ei wneud:

•       Ffordd gyflym i gael gwybodaeth e.e. amserlenni bws

•       Ffordd rwydd i gyrraedd gwasanaethau ar-lein eraill e.e. Parent Pay, talu eich Treth Gyngor

•        Rhoi sianel cyfathrebu ar-lein gyda Sir Fynwy gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf a chadw mewn cysylltiad

•        Gweld eich cyfrif a pha gysylltiadau fu gennych gyda’r Cyngor

•        Derbyn negeseuon e-bost ar yr hyn y mae gennych ddiddordeb ynddo e.e. digwyddiadau, newyddion y Cyngor

 

Beth sydd wedi digwydd yn ddiweddar?

 • Cawsom adborth defnyddiol gan bobl a gymerodd ran yn y ‘Cwis Pen-blwydd Apus’ ym mis Hydref. Cafodd rhai o’r gwelliannau hyn eu gwneud i’r ap eisoes yn barod ac rydym bob amser yn edrych am ffyrdd i wella felly cysylltwch os gallwch gynorthwyo os gwelwch yn dda.
 • Ffurflen newydd, mae ffurflen yn awr yn yr adran Ailgylchu a Gwastraff i wneud cais am gymorth gyda chasgliadau gwastraff.
 • Ychwanegwyd nifer o dabiau newydd i’r ap symudol yn cynnwys:
  • Porth cynllunio
  • Digwyddiadau
  • Cyfarfodydd, Cofnodion ac Agendâu
  • Ble i Ailgylchu (manylion beth allwch ei ailgylchu ym mha ganolfan ailgylchu)
 • Ar ôl ystyried adborth defnyddwyr, mae nawr blwch ar y ffurflen Cysylltwch â Ni lle allwch chi ddweud wrthon ni pa adran hoffech chi siarad â (os ydych yn gwybod).
 • Mae ffurflen newydd Maethu wedi cael ei hychwanegu. Ffordd arall o gysylltu â ni os hoffech chi wybod mwy am Faethu yn Sir Fynwy.
 • Mae newidiadau i broses y Ffurflen Tipio Anghyfreithlon wedi dechrau bydd yn gwella amser ymateb ein tîm Ailgylchu a Gwastraff.

Sut y gallwch helpu?

Rydym yn edrych am bobl a fyddai’n barod rhoi eu hadborth ar ddatblygiadau newydd sydd gennym yn yr arfaeth ar gyfer Fy Sir Fynwy. Mae gennym hefyd banel defnyddwyr, sy’n ein helpu i wneud yn siŵr fod y ffurflenni yn rhwydd eu defnyddio ac mewn deall y gallwch eu deall.

Os hoffech fod yn rhan o fy Mhanel Defnyddiwr Cwsmeriaid Sir Fynwy anfonwch e-bost at DigitalProgrammeOffice@monmouthshire.gov.uk

Os ydych eisoes wedi cofrestru drwy ddefnyddio ap Fy Sir Fynwy, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau AppleAndroid a Windows gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Gallwch roi gwybod yn gyfrinachol, ond wrth gofrestru eich manylion fe allwch olrhain cynnydd yr hyn yr ydych wedi ei adrodd, a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y mater wrth iddo gael ei brosesu.

Rydym yn awyddus i glywed eich barn am app Sir Fynwy, os hoffech chi anfon eich adborth atom, gallwch ei wneud trwy glicio yma.

 

Cwestiynau Cyffredin

 • Pam nad yw’n gadael i mi gofrestru ar Fy Sir Fynwy gyda’r cyfeiriad e-bost?

Os yw’r neges camgymeriad yn dweud ‘Mae’r cyfeiriad e-bost yma’n bodoli eisoes’, efallai eich bod wedi cofrestru gyda ni eisoes neu fod y timau gwasanaethau cwsmeriaid wedi’ch cofrestru. I ail-osod eich cyfrinair gyda’u cyfeiriad e-bost cliciwch y botwm ‘Anghofio Cyfrinair’ dan y sgrin mewngofnodi.

 • Sut y gallaf awgrymu gwelliannau i Fy Sir Fynwy?

Mae gennym banel defnyddwyr ac os hoffai unrhyw un ymuno â helpu gyda ffurflenni yn y dyfodol cysylltwch â  DigitalProgrammeOffice@monmouthshire.gov.uk neu lenwi’r ffurflen adborth ap.

 • Rwyf wedi copïo’r ddolen i fy nodau llyfr ond nid yw’n gweithio. Rwy’n cael neges ‘Wps aeth rhywbeth o’i le’.

Os defnyddiwch y dilynol  linkwww.monmouthshire.mycouncilservices.com http://www.monmouthshire.mycouncilservices.com/ aiff â chi i’r dudalen gofrestru gywir.

 • Dwi ddim eisiau gorfod mewngofnodi drwy’ch gwefan o hyd, pam na allwch gynnig opsiwn i mi aros wedi mewngofnodi fel gwefannau eraill.

Os lawrlwythwch yr ap ar eich dyfais drwy’r stôr briodol, yna bydd yn eich cadw wedi mewngofnodi cyhyd ag y cadwch yr ap ar agor.

 • Rwyf eisiau gorffen llenwi ffurflen yn nes ymlaen ond rwyf hanner ffordd drwyddi. A allaf wneud hyn?

Gallwch. Edrychwch ar y botwm ‘Cadw ar gyfer nes ymlaen’. Os ydych ar yr ap, mae hyn ar gael drwy sgrolio i waelod y ffurflen neu os ydych ar wefan Fy Sir Fynwy mae ar hyd y bar offer ar dop neu waelod y ffurflen.