Ym mis hydref cynhalion ni gwis ‘Pen-blwydd App-us Fy Sir Fynwy’. Cawsom ni ymateb gwych a derbyniodd 10 enillydd lwcus amrywiaeth o wobrau gwahanol.  Cliciwch yma i weld yr erthygl. Dwedodd un enillydd lwcus y canlynol:

Dywedodd Janice Morgan o Gil-y-coed, a enillodd yr iPad: “Roeddwn wrth fy modd i ennill yr iPad oherwydd mae fy hen un yn cyrraedd pen ei daith. Bydd yr un newydd yn fy helpu i gael fy negeseuon e-bost, yn cynorthwyo ymchwil a sicrhau fy mod yn cadw mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau drwy gyfryngau cymdeithasol.

“Dros y deuddeg mis diwethaf cefais yr ap Fy Sir Fynwy yn ddefnyddiol i gael gwybodaeth am weithgareddau lleol, sut i adnewyddu fy nhocyn bws ac edrych ar amserlenni bws. Mae’n dda gwybod y gallaf, drwy’r ap, hefyd edrych ar geisiadau cynllunio a chyflwyno gwrthwynebiad os oes angen.”

 

Mae Fy Sir Fynwy yn ffordd o gyfathrebu â’r Cyngor trwy ddarparu mynediad ar-lein ac app i alluogi mynediad hunan-wasanaeth 24/7.. Mae’r ap yn ffordd rwydd i gysylltu’n gyflym â’r cyngor ac mae’n galluogi pobl i roi adroddiad am ddigwyddiad yn defnyddio llun neu fideo o’u ffôn. Er enghraifft, gall preswylwyr hysbysu am dwll yn y ffordd, baw ci neu olau stryd sydd wedi torri drwy roi manylion a’u cyflwyno’n awtomatig. Mae ap Fy Sir Fynwy hefyd yn rhoi’r newyddion diweddaraf gan y cyngor ac mae’n cynnwys gwybodaeth ar wasanaethau lleol megis dyddiau casglu gwastraff, swyddi gwag, amserlenni bws neu ddata ysgolion.

Caiff pob preswylydd neu unrhyw un sy’n ymweld â Sir Fynwy eu hannog  i lawrlwytho’r ap. I wneud hynny, ewch i’ch stôr apiau a lawrlwytho ap Fy Sir Fynwy.

I grynhoi dyma’r hyn y gallwch ei wneud:

•       Ffordd gyflym i gael gwybodaeth e.e. amserlenni bws

•       Ffordd rwydd i gyrraedd gwasanaethau ar-lein eraill e.e. Parent Pay, talu eich Treth Gyngor

•        Rhoi sianel cyfathrebu ar-lein gyda Sir Fynwy gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf a chadw mewn cysylltiad

•        Gweld eich cyfrif a pha gysylltiadau fu gennych gyda’r Cyngor

•        Derbyn negeseuon e-bost ar yr hyn y mae gennych ddiddordeb ynddo e.e. digwyddiadau, newyddion y Cyngor

Beth sydd wedi digwydd yn ddiweddar?

Cafodd y Porth Cwsmeriaid ar y wefan ei ailwampio ac mae’n awr yn cynnwys gwybodaeth ar ein Polisi Preifatrwydd.  Mae hefyd far chwilio gwell ‘Sut gallwn helpu? gyda chwestiynau cyffredin a dolenni i’r gwahanol ffurflenni.

Ychwanegwyd nifer o ffurflenni newydd:

  • Ailgylchu a Gwastraff – ceisiadau am drwyddedau tip ar gyfer ymweliadau unigol a blynyddol
  • Trafnidiaeth a Pharcio – ceisiadau am drwyddedau parcio preswylwyr a thrwyddedau tymor
  • Ysgolion – ceisiadau am gludiant rhwng y cartref a’r ysgol
  • Tai – rhoi adroddiad am gartref gwag

 Nawr fod gennym ffurflenni cais ar-lein ar gyfer cludiant rhwng y cartref a’r ysgol, rydym yn ymchwilio sut y gallwn wella sut mae plant yn defnyddio ein pasiau bws ysgol.

Rydym hefyd yn gwella prosesau mewnol eraill ac mae’r ffurflenni tipio anghyfreithlon yn awr yn cael eu cyfeirio at a’u cwblhau gan ein staff yn y maes, gydag ymateb yn mynd yn ôl i’n cwsmer (os ydynt wedi rhoi cyfeiriad e-bost).

 

Sut y gallwch helpu?

Rydym yn edrych am bobl a fyddai’n barod rhoi eu hadborth ar ddatblygiadau newydd sydd gennym yn yr arfaeth ar gyfer Fy Sir Fynwy. Mae gennym hefyd banel defnyddwyr, sy’n ein helpu i wneud yn siŵr fod y ffurflenni yn rhwydd eu defnyddio ac mewn deall y gallwch eu deall.

Os hoffech fod yn rhan o fy Mhanel Defnyddiwr Cwsmeriaid Sir Fynwy anfonwch e-bost at DigitalProgrammeOffice@monmouthshire.gov.uk

Os ydych eisoes wedi cofrestru drwy ddefnyddio ap Fy Sir Fynwy, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau AppleAndroid a Windows gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Gallwch roi gwybod yn gyfrinachol, ond wrth gofrestru eich manylion fe allwch olrhain cynnydd yr hyn yr ydych wedi ei adrodd, a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y mater wrth iddo gael ei brosesu.

Rydym yn awyddus i glywed eich barn am app Sir Fynwy, os hoffech chi anfon eich adborth atom, gallwch ei wneud trwy glicio yma.

 

Cwestiynau Cyffredin

  • Pam nad yw’n gadael i mi gofrestru ar Fy Sir Fynwy gyda’r cyfeiriad e-bost?

Os yw’r neges camgymeriad yn dweud ‘Mae’r cyfeiriad e-bost yma’n bodoli eisoes’, efallai eich bod wedi cofrestru gyda ni eisoes neu fod y timau gwasanaethau cwsmeriaid wedi’ch cofrestru. I ail-osod eich cyfrinair gyda’u cyfeiriad e-bost cliciwch y botwm ‘Anghofio Cyfrinair’ dan y sgrin mewngofnodi.

  • Sut y gallaf awgrymu gwelliannau i Fy Sir Fynwy?

Mae gennym banel defnyddwyr ac os hoffai unrhyw un ymuno â helpu gyda ffurflenni yn y dyfodol cysylltwch â  DigitalProgrammeOffice@monmouthshire.gov.uk neu lenwi’r ffurflen adborth ap.

  • Rwyf wedi copïo’r ddolen i fy nodau llyfr ond nid yw’n gweithio. Rwy’n cael neges ‘Wps aeth rhywbeth o’i le’.

Os defnyddiwch y dilynol  linkwww.monmouthshire.mycouncilservices.com http://www.monmouthshire.mycouncilservices.com/ aiff â chi i’r dudalen gofrestru gywir.

  • Dwi ddim eisiau gorfod mewngofnodi drwy’ch gwefan o hyd, pam na allwch gynnig opsiwn i mi aros wedi mewngofnodi fel gwefannau eraill.

Os lawrlwythwch yr ap ar eich dyfais drwy’r stôr briodol, yna bydd yn eich cadw wedi mewngofnodi cyhyd ag y cadwch yr ap ar agor.

  • Rwyf eisiau gorffen llenwi ffurflen yn nes ymlaen ond rwyf hanner ffordd drwyddi. A allaf wneud hyn?

Gallwch. Edrychwch ar y botwm ‘Cadw ar gyfer nes ymlaen’. Os ydych ar yr ap, mae hyn ar gael drwy sgrolio i waelod y ffurflen neu os ydych ar wefan Fy Sir Fynwy mae ar hyd y bar offer ar dop neu waelod y ffurflen.