Tudalennau Gwefan Gwasanaeth Llwybr Carlam

Weithiau gallwch fod angen penderfyniad cyflymach ar eich cais cynllunio neu dystysgrif datblygiad cyfreithlon e.e. efallai fod gennych adeiladwyr yn barod i ddechrau gwaith, efallai drefniant contract, efallai eich bod yn prynu eiddo, yn gwerthu eiddo ac eisiau cadarnhad ar statws datblygiad blaenorol neu efallai yn syml yn awyddus i’ch cais gael ei drin cynted ag sy’n bosibl.

Rydym yn awr yn cynnig gwasanaeth Llwybr Carlam ar gyfer ceisiadau gan Ddeiliaid Tai a Thystysgrifau Datblygu Cyfreithlon (LDC) (presennol ac arfaethedig). Bydd y gwasanaeth Llwybr Carlam yn cyflymu gweinyddiaeth a phrosesu cais deiliad tai neu LDC am dâl ychwanegol bychan. Byddwn yn rhoi ceisiadau deiliaid tai ar lwybr carlam i’w penderfynu o fewn 28 diwrnod ar ôl cyflwyno cais dilys a byddai LDC yn cael eu penderfynu o fewn 10 diwrnod gwaith yn dilyn cyflwyno cais dilys. Pe byddai’r annhebygol yn digwydd ac na fedrwn gyflawni’r targed, byddwn yn ad-dalu elfen llwybr carlam y ffi.

Nid yw defnyddio gwasanaeth Llwybr Carlam yn effeithio ar ragoriaethau’r cynnig datblygu. Efallai y byddwch hefyd â diddordeb yn ein gwasanaeth cyngor cyn gwneud cais fydd yn sicrhau y caiff unrhyw broblemau posibl a allai achosi oedi eu trin cyn i chi gyflwyno eich cais.

Sut mae defnyddio’r gwasanaeth?

Mae gwybodaeth ar y Gwasanaeth Llwybr Cyflym ar gael yma: – Canllaw ar gyfer y Gwasanaeth Llwybr Cyflym

Os dymunwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, gofynnir i chi lenwi’r Ffurflen Gais Carlam  ynghyd â ffurflen gais cynllunio safonol Deiliaid Tai neu Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon

Gallwch hefyd ddefnyddio’r gwasanaeth cyflwyno cais cynllunio ar-lein yn www.planningportal.co.uk  Os defnyddiwch y cyfleuster hwn, gofynnir i chi atodi eich ffurflen gais Llwybr Carlam fel ‘Dogfen Gefnogi’.

Taliad

Gellir talu am y gwasanaeth Llwybr Cyflym yr un pryd â’r ffi cais statudol. NODYN: dim ond y ffioedd statudol y mae’r Porth Cynllunio yn eu cyfrif.

I wneud taliad:-

  • gyda siec – taladwy i Gyngor Sir Fynwy a’i hanfon i Gyngor Sir Fynwy, Neuadd y Sir, Rhadyr, Brynbuga NP15 1GA
  • dros y ffôn – 01633 644880

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu’n dymuno gwneud taliad, cysylltwch â’r tîm cynllunio ar 01633 644831 neu 01633 644880 neu drwy e-bost i planning@monmouthshire.gov.uk.