Rydym eisiau adeiladu cymunedau cynaliadwy a chryf sy’n cefnogi llesiant y cenedlaethau presennol a chenedlaethau’r dyfodol. Mae’r weledigaeth hon yn ganolog i bopeth a wnawn i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Sir Fynwy.

 

 

 

Anelwn ddarparu gwasanaethau ansawdd uchel sy’n diwallu anghenion pobl a busnesau lleol , i’n helpu i gyflawni hyn gosodwn amcanion a thargedau, gan roi ystyriaeth i’r pethau sy’n bwysig i bobl. Rydym hefyd yn aelod o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn Sir Fynwy lle gweithiwn gyda phartneriaid sector cyhoeddus i wella llesiant yn y sir.

Y cyhoeddiad mwyaf diweddar

Mae ein Cynllun Gwella “Sut wnaethom berfformio yn 2016/17” yn gwerthuso ein perfformiad yn ystod 2016/17 ac yn gynnwys y cynnydd a wnaethom ar yr amcanion a osodwyd gennym. Mae crynodeb o’r cynllun ar gael hefyd.”

Amcanion a Datganiad Llesiant

Dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 rydym yn gyfrifol am:

  • Osod a chyhoeddi amcanion llesiant
  • Cymryd pob cam rhesymol i gyflawni’r amcanion hynny
  • Cyhoeddi datganiad am amcanion llesiant
  • Rhoi manylion trefniadau i gyhoeddi adroddiad blynyddol ar gynnydd

Mae’r amcanion llesiant y gwnaethom eu gosod yn dod ynghyd â’r dystiolaeth ddiweddaraf o’r asesiad llesiant, polisi a deddfwriaeth a dangos sut y byddwn yn anelu i ddarparu gwasanaeth cyhoeddus sy’n darparu gwasanaeth cyhoeddus sy’n diwallu anghenion y presennol heb leihau gallu cenedlaethau’r dyfodol i gyflawni eu hanghenion eu hunain. Mae hefyd yn ofyniad arnom dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) i osod Amcanion Gwella blynyddol a chynhyrchu Cynllun Gwella, mae’r amcanion llesiant yn cyflawni’r ddyletswydd yma.

Cynllun Diweddaraf

Amcanion a Datganiad Llesiant

Amcanion a Datganiad Llesiant (Crynodeb)

Cynlluniau Blaenorol

Cynllun Gwella 2016/17

Crynodeb cynllun gwella 2016 [Cymraeg]

Cynllun Gwella 2015-17

Adolygu Perfformiad

Rydym yn cynhyrchu adroddiad blynyddol yn adolygu ein perfformiad yn y flwyddyn ariannol flaenorol, sy’n cynnwys gwerthusiad o ba mor dda y gwnaethom gyflawni’r amcanion a osododd y Cyngor yn y flwyddyn flaenorol.

Adolygiad diweddaraf o berfformiad:

How we performed 2016-17 

How we Performed Summary 2017 (Eng)

Crynodeb Sut y Gwnaethom Berfformio 2017 (Cym)

Adolygiadau blaenorol o Berfformiad:

Sut y gwnaethom berfformio 2015-16

How we Performed 2014/15

How we Performed 2013/14

Mesurau Perfformiad

Mae’r cyngor yn gyfrifol am ystod o wasanaethau. Rydym yn monitro pa mor dda y perfformiwn drwy gydol y flwyddyn wrth i ni anelu i gynnal safonau a, lle mae adnoddau’n caniatáu hynny, sicrhau gwelliant. Mae ein cynlluniau’n cynnwys nifer fawr o fesurau a ddefnyddiwn i fonitro perfformiad.

Gallwch lawrlwytho ystod lawn o ddata perfformiad ar gyfer cynghorau lleol yng Nghymru o statswales.wales.gov.uk  a mylocalcouncil.info/

Archwilio a Rheoleiddio

Yn ogystal â monitro ein perfformiad ein hunain, cawn hefyd ein hadolygu bob blwyddyn gan Swyddfa Archwilio Cymru. Defnyddiwn eu hasesiadau i’n helpu i ganolbwyntio ar y pethau mae angen i ni eu gwella ar draws y cyngor. Maent yn cynhyrchu adroddiad gwella blynyddol, sy’n adrodd pa mor dda yr ydym yn darparu ein gwasanaethau, a sut yr ydym wedi gwella ers y flwyddyn flaenorol. Gellir darllen adroddiadau yn:  www.wao.gov.uk

Cysylltu gyda ni

Mae gennym ddiddordeb bob amser ym marn pobl am sut ydym yn gwneud. Os dymunwch rannu eich barn am ein perfformiad, gallwch anfon e-bost atom yn defnyddio improvement@monmouthshire.gov.uk