Rydym wedi ymrwymo i Gyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog.

Ein nod yw darparu cyllid i helpu cymunedau i ddechrau prosiectau sy’n hyrwyddo gwell dealltwriaeth rhwng y lluoedd arfog a’r cyhoedd yn gyffredinol.

Mae symiau o gyllid ar gael o rwng £100 a £250,000 ar gyfer prosiectau lleol. Gellir cyflwyno ceisiadau gan grwpiau gwirfoddol, cyrff cyhoeddus, prosiectau cymunedol ac elusennau.

Os hoffech chi wneud cais am Grant y Cyfamod Cymunedol, cysylltwch â ni:

Ar gyfer Cas-gwent/Cil-y-coed a’r ardal gyfagos
Alan Browne – alanbrowne@monmouthshire.gov.uk – 07833716715

Ar gyfer y Fenni a’r ardal gyfagos
Tom James – tomjames@monmouthshire.gov.uk – 07850840582

Ar gyfer Trefynwy/Rhaglan/Brynbuga a’r ardal gyfagos
Debbie McCarty – debbiemccarty@monmouthshire.gov.uk – 07712750545

Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen gais am grant er mwyn i ni asesu eich cais cyn ei anfon ymlaen i’r Weinyddiaeth Amddiffyn.

Anfonwch ffurflenni wedi’u cwblhau at:

At sylw Panel Cyfamod Cymunedol Sir Fynwy
Adran Weinyddol
Siop Un Stop Trefynwy
Heol y Priordy
Trefynwy
NP25 3XA

e-bost: lorrainebermingham@monmouthshire.gov.uk

Gwybodaeth bellach

·     Gwefan y Weinyddiaeth Amddiffyn

·     Y Lleng Brydeinig Frenhinol

·     Coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf

·     Cronfa Dreftadaeth y Loteri

·     Adroddiad cyngor

Cefnogaeth yn Sir Fynwy

Tai

·     Cymdeithas Tai Sir Fynwy

·     Homesearch Sir Fynwy

·     Tai Cyngor Sir Fynwy

·     Cartrefi Melin

Digartrefedd

·     Digartrefedd yn Sir Fynwy

Addysg

·     Ysgolion cynradd yn Sir Fynwy

·     Ysgolion uwchradd yn Sir Fynwy

·     Addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Fynwy

·     Anghenion addysg arbennig

Cyflogaeth

·     Swyddi gwag presennol yng Nghyngor Sir Fynwy

·     Canolfan Waith

·     Gwefan Hire a Hero