Mae Cyngor Sir Fynwy yn gwahodd sylwadau preswylwyr lleol am gynlluniau i ddatblygu safle yn Heol Cas-gwent, Rhaglan. Mae’r safle i’r gorllewin o Heol Cas-gwent a chafodd ei ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl yn y Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd gan y Cyngor.

Disgwylir y bydd y safle yn darparu 45 o dai, ynghyd â gofod agored ar gyfer amwynderau a chyfraniad ariannol uwch ar gyfer cyfleusterau cymunedol, darpariaeth addysg a gwelliannau priffordd yn yr ardal.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gwahodd adborth gan breswylwyr i lywio datblygiad y safle, fydd yn cynnwys materion megis mynediad, gweddlun, llwybrau cerddwyr/cerbydau yn cynnwys cysylltiadau trafnidiaeth gynaliadwy, gofod

agored a seilwaith gwyrdd.

Cynhelir y digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd ddydd Iau 11 Ionawr 2018.

Cynhelir y digwyddiad yn Hen Ysgol yr Eglwys, Heol Cas-gwent, Rhaglen. Bydd y digwyddiad yn agored i’r cyhoedd o 3pm i 7pm.

Bydd ffurflenni adborth ar gael yn y digwyddiad. Y dyddiad cau ar gyfer ymateb i’r ymgynghoriad yw 12 canol-dydd ddydd Iau 18 Ionawr 2018. Gellir cyflwyno ffurflenni yn y digwyddiad, eu hanfon ar-lein drwy Fy Sir Fynwy isod

neu drwy

e-bost at estates@monmouthshire.gov.uk