Gallwch roi gwybod yn gyfrinachol, ond wrth gofrestru eich manylion fe allwch olrhain cynnydd yr hyn yr ydych wedi ei adrodd, a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y mater wrth iddo gael ei brosesu.

Os ydych eisoes wedi cofrestru drwy ddefnyddio ap Fy Sir Fynwy, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau AppleAndroid a Windows gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Mae eich cyngor sir a chynghorau cymuned yn gwario llawer o arian, amser ac ymdrech yn glanhau ardaloedd cyhoeddus lle mae sbwriel a baw cŵn. Gellid arbed ar y cyfan yma pe byddai pawb sy’n byw yn ein cymunedau mor gyfrifol â’r mwyafrif helaeth.

Mae sbwriel yn cynnwys deunydd pacio, bwyd a stympiau sigaréts. Mae’n drosedd taflu neu ollwng sbwriel mewn unrhyw fan y mae gan y cyhoedd fynediad ynddo; mae hyn yn cynnwys taflu sbwriel o gerbydau (adran 87 Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990).

Mae baw cŵn yn broblem i’r rhan fwyaf o’n trefi a phentrefi. Dyma’r math gwaethaf o sbwriel a chaiff y mater ei godi’n gyson fel pryder gan y cyhoedd. Gall fod â risgiau iechyd fel Toxicariasis, haint a achosir gan barasitiaid llyngyr sydd mewn baw cŵn, Os ydych angen mwy o wybodaeth cysylltwch â Environmentalhealth@monmouthshire.gov.uk.

Y gosb

Lle mae tystiolaeth fod person wedi taflu sbwriel neu wedi methu glanhau ar ôl eu cŵn, rhoddir hysbysiad cosb benodedig iddynt sy’n ddirwy o £75 i’w thalu o fewn 14 diwrnod (yn gostwng i £50 os caiff y ddirwy ei thalu o fewn 10 diwrnod). Bydd methiant i dalu yn golygu y bydd Cyngor Sir Fynwy yn erlyn y troseddwr mewn llys ynadon.

Rydym angen eich help

Gofynnir i chi wneud yn siŵr eich bod yn cael gwared â’ch sbwriel yn iawn neu’n cario bag baw cŵn pan fyddwch yn mynd â’ch ci am dro. Gallwch wedyn ei roi mewn unrhyw fin sbwriel cyhoeddus neu fynd ag ef adref gyda chi a’i roi yn eich bag llwyd ar gyfer y casgliad sbwriel domestig.

Byddwn yn gweithredu os yw swyddogion cyngor, swyddogion yr heddlu neu breswylwyr yn ein hysbysu am ddigwyddiad. Os credwch eich bod wedi gweld trosedd o daflu sbwriel neu faw cŵn, llenwch ein e-ffurflen os gwelwch yn dda. Mae rhai o’n Cynghorau Tref a Chymuned yn ymuno â’r cynllun ‘Cerdyn Coch’, fel y manylir islaw. Os gwelsoch unrhyw achos o gŵyn yn baeddu yn unrhyw un o’r ardaloedd dilynol, hysbyswch ni amdano os gwelwch yn dda::

 • Caerwent
 • Matharn
 • Brynbuga
 • Cil-y-coed
 • Trefynwy
 • Goetre Fawr
 • Porthysgewin
 • Llanbadog
 • Rogiet
 • Llangybi Fawr
 • Drenewydd Gellifarch
 • Magwyr gyda Gwndy
 • Cyngor Tref Y Fenni
 • Cyngor Cymuned Trellech Unedig
 • Llanfoist Fawr
 • Llangatwg Vibon Ave
 • Mitchell Troy
 • Rhaglan

 

Rhoi’r Cerdyn Coch i Faw Cŵn

Mae’r cynllun yma’n helpu i godi ymwybyddiaeth mewn rhannau o Sir Fynwy, gan ddod â datrysiadau lleol i broblemau baw cŵn.

Mae’r cerdyn melyn yn eich galluogi i roi adroddiad am drosedd heb roi datganiad tyst. Caiff yr wybodaeth a roddwch ei hystyried gan eich cyngor cymuned ac os yw’n addas byddant yn atgoffa perchnogion cŵn am eu cyfrifoldebau i lanhau ar ôl eu hanifeiliaid.

Mae’r cerdyn coch ar gael os ydych yn hapus i roi datganiad tyst. Bydd adran iechyd yr amgylchedd yn ystyried yr wybodaeth yma, a fydd yn y lle cyntaf yn cysylltu â chi i drafod yr hyn a welsoch cyn penderfynu ar gam gweithredu priodol. Gellir defnyddio datganiad tyst fel sail ar gyfer hysbysiad cosb benodol i berchennog y ci os yw’r swyddog yn ystyried bod tystiolaeth ddigonol.

Dim ond i ddarparu’r gwasanaeth y gwnaethoch ofyn amdano y defnyddir yr wybodaeth a anfonir atom yn defnyddio’r ffurflenni hyn.