Bydd cofrestru gwastraff gardd ar gyfer 2018 yn agor yn fuan. Bydd cwsmeriaid cyfredol yn cael gwybod pan fydd y system ar agor i’w hail-gofrestru.

Bydd y ddolen uchod yn mynd â chi i ap newydd Fy Sir Fynwy ble fydd angen i chi gofrestru.

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru i ddefnyddio ap Sir Fynwy, yna gallwch ddefnyddio’r un e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Mae pob trwydded a brynwch chi yn eich caniatáu i un casgliad gwastraff gardd wythnosol ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2017 i 31 Mawrth 2018 o un bag brown gwastraff gardd.

Y pris fesul trwydded yw £18.00 a gallwch bryn cynifer o drwyddedau ag sydd eu hangen arnoch.

Cymerwch olwg ar ein taflen Cwestiynau Cyffredin sy’n darparu amlinelliad o’r prisiau a rhagor o wybodaeth ddefnyddiol.

Sut i gofrestru a thalu am y gwasanaeth hwn:

  • Ar-lein
  • Dros y ffôn: 01633 644705 (Ar agor dydd Llun – dydd Iau 9am- 5pm a dydd Gwener 9am – 4:30pm)
  • Yn eich Hyb Cymunedol lleol yn defnyddio un o’n cyfrifiaduron hunanwasanaeth. Gofynnwch i Aelod o staff os ydych angen help os gwelwch yn dda.

Telerau ac Amodau

Beth sy’n digwydd wedi i chi gofrestru?

Dylech ganiatáu hyd at 14 niwrnod i’ch trwydded(au) gyrraedd yn y Post Brenhinol. Unwaith i chi arddangos eich trwydded(au) yn eich bag(iau), gellir casglu eich gwastraff gardd.

Cwsmeriaid newydd

Bydd eich trwydded(au) yn cyrraedd yn y Post Brenhinol.

Casglwch eich bag(iau) brown o’ch Hyb Cymunedol agosaf.

Rhowch y drwydded y tu mewn i boced glir y bag brown. Er mwyn osgoi colli’r drwydded, sicrhewch fod y boced wedi’i selio’n dda.

Cwsmeriaid cyfredol

Bydd eich trwydded(au) yn cyrraedd yn y Post Brenhinol.

Rhowch y drwydded y tu mewn i boced glir eich bag brown cyfredol. Er mwyn osgoi colli’r drwydded, sicrhewch fod y boced wedi’i selio’n dda.

Bagiau brown newydd

Os ydych chi’n newydd i’r gwasanaeth neu os oes angen bag newydd arnoch oherwydd colled neu ddifrod:

Gellir casglu bag(iau) brown gwastraff gardd o’ch Hyb Cymunedol agosaf.

Gellir rhoi bag(iau) i gwsmeriaid gyda chytundeb dilys yn unig.

Bydd y Cyngor yn amnewid hyd at ddau fag y flwyddyn (oherwydd colled neu ddifrod).

 

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Fe dderbynnir yr eitemau canlynol yn y bag gwastraff gardd:

Toriadau gwair Brigau a changhennau bach (hyd at 2″ mewn diamedr)
Chwyn, planhigion a blodau wedi torri Coed Nadolig go iawn
Dail a rhisgl coed Gwastraff llysieuol anifeiliaid a sarn y gellir ei gompostio

Gofynnir i chi nodi na allwn dderbyn pridd, rwbel, cerrig, gro, canghennau mawr neu foncyffion, clymog Japan neu Lysiau’r Gingroen, gwastraff/liter cathod, cŵn neu adar

Maint y bag brown – Dimensiynau’r bag brown gwastraff gardd yw 45cm x 45cm x 50cm gyda phwysau yng ngwaelod y bag.

Amlder y Casgliadau – Fe gesglir gwastraff gardd unwaith yr wythnos ynghyd â’ch gwastraff bwyd. Rhaid i’r bag(iau) brown fod allan ar y palmant erbyn 7am ar fore’r casglu. Ewch i’r dudalen gwybodaeth leol i weld ar ba ddiwrnod mae casgliadau yn eich ardal chi.

Beth sy’n digwydd i’r gwastraff gardd ar ôl ei gasglu? – Fe anfonir y gwastraff gardd a bwyd i gyfleuster compostio mewn llestr yn Swydd Gaerloyw. Mae’r gwastraff yn cael ei droi’n wrtaith pridd i’w defnyddio ar dir amaethyddol. Cymerwch olwg ar ein taflen ar ailgylchu gwastraff gardd i ddarganfod mwy.

Pam ydyn ni’n codi tâl am y gwasanaeth hwn? – Does dim dyletswydd gyfreithiol i gasglu gwastraff gardd ac mae’n rhaid i ni godi tâl er mwyn adfer cost y casgliadau (nid yw’n gynwysedig yn eich treth gyngor). Cymerwch olwg ar ein taflen Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth am y gost o gasglu gwastraff gardd.

Rheolau casglu

Rhaid i’r holl wastraff gardd fod y tu mewn i’r bag (nid yn gorlifo). Os yw wedi’u gorlenwi, mae gan y Cyngor yr hawl i beidio â gwagio’r bagiau.

Ni ddylai’r bag gwastraff gardd fod yn rhy drwm. Bydd rhaid i’r gweithiwr godi’r bag i uchder ysgwydd. Does dim uchafswm pwysau penodol. Os nad yw’r gweithiwr yn gallu codi’r bag yn ddiogel, mae gan y Cyngor yr hawl i beidio â gwagio’r bag.

 

Compostio cartref

Mae compostio eich gwastraff gardd yn opsiwn sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd. Gallwch brynu bin compostio o unrhyw ganolfan arddio leol.

Ewch i Ailgylchu dros Gymru am ragor o wybodaeth ar sut i gompostio adref, gan gynnwys canllaw fideo i ddechreuwyr.