Gwastraff busnes ac ailgylchu

Caiff unrhyw wastraff a gynhyrchir wrth gynnal masnach neu fusnes ei gyfrif fel gwastraff busnes ac felly dylai trefniadau ar gyfer casglu neu waredu ag ef gael eu gwneud gyda chontractwr gwastraff trwyddedig.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am y cyfreithiau ar wastraff busnes.

Gwasanaeth casglu

Ar gyfer pob ymholiad am wastraff masnachol:

  • Cysylltwch â’r Siop Un Stop
  • E-bost wasteandstreetservices@Monmouthshire.gov.uk
  • Gweithredwn wasanaeth casglu bin olwynion masnachol yn Sir Fynwy.Mae’r gwasanaeth ar gyfer sbwriel cyffredinol yn unig. Gofynnir i chi nodi fod yn rhaid i unrhyw wastraff penodol, er enghraifft, olew, gwastraff clinigol neu rwbel adeiladu gael ei symud gan gontractwr arbenigol.
  • Mae’r pris a ddangosir yn y tabl islaw ar sail ‘cost fesul codi’, mae’n cynnwys costau gweinyddu, casglu a gwaredu:
  • Mae gan finiau olwyn fantais dros sachau gwastraff busnes drwy fod sbwriel yn cael ei gadw mewn cynhwysydd wedi ei gau nes y caiff ei gasglu; gan reoli problemau colli, sbwriel yn chwythu yn y gwynt ac ymyrraeth gan anifeiliaid. Mae’r cynwysyddion wedi eu dodi ar olwynion (y medrir eu cloi ar gynwysyddion mwy) gan wneud y biniau yn rhwydd eu trin hyd yn oed pan fyddant yn llawn.

 

Casgliad bil olwynion

Maint Bin (Litr) Manyleb Bin (mm) Cost fesul Codi
1100 Litr (dal 18-20 sach sbwriel) 1250 x 1370 x 980 £22.55
660 Litr (dal 10-12 sach sbwriel) 1250 x 1310 x 720 £17.12
360 Litr (dal 4-5 sach sbwriel) 880 x 665 x 1100 £14.35

I gydymffurfio gyda’r ddyletswydd ddeddfwriaethol i gynhyrchu Nodyn Trosglwyddo Dyletswydd Gofal, byddwn yn awr yn codi ffi flynyddol o £25 y cwsmer.

Pan lofnodwch y contract bydd hefyd yn ofynnol i chi dalu bond, a bydd swm hwnnw’n gysylltiedig â nifer y biniau a gaiff eu codi bob wythnos. Caiff y bond ei ddychwelyd yn llawn pan ddaw’r contract i ben, cyn belled â bod y cyfrif wedi’i dalu yn llawn ac y caiff y biniau eu dychwelyd yn ddiddifrod.

Bydd y cwsmer bob amser yn cael ei filio dri mis ymlaen llaw neu ar ddechrau’r cyfnod bilio nesaf os ydych yn newydd i’r gwasanaeth.

Casglu gwastraff busnes

Ar gyfer cwsmeriaid masnachol nad ydynt yn cynhyrchu digon o wastraff i gael bin olwyn, neu nad oes ganddynt safle eiddo ar gyfer gosod bin olwyn, mae gennym wasanaeth casglu sachau gwastraff busnes.

Mae sachau ar gael i’w prynu am £2.50 yr un o’r Hybiau Cymunedol.

Ar gyfer sbwriel cyffredinol yn unig mae’r gwasanaeth. Gofynnir i chi gofio fod yn rhaid i unrhyw wastraff penodol, er enghraifft olew, gwastraff clinigol neu rwbel adeiladu gael ei symud gan gontractwr arbenigol.

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth casglu sachau busnes, mae’n rhaid i chi gofrestru yn yr Hybiau Cymunedol.

Casglu ailgylchu busnes

Darllenwch y daflen am y gwasanaeth ailgylchu newydd os gwelwch yn dda

Byddwn yn gweithio’n agos gyda busnesau a hoffai gofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth.

 

Gellir ailgylchu’r rhan fwyaf o wastraff o fewn y bagiau busnes coch a phorffor fydd yn arbed arian i chi o gymharu gyda gwaredu â sbwriel. Mae bagiau ailgylchu busnes yn costio 60c fesul bag ailgylchu ac fe’u gwerthir mewn roliau o 13 bag ac mae’n rhaid prynu o leiaf ddwy rôl (cost £15). Gallwch gofrestru a phrynu bagiau o’r Hybiau Cymunedol.

Cliciwch yma am y daflen o’r hyn sy’n mynd yn y bagiau coch a phorffor.

 

Cwestiynau cyffredin am wastraff busnes

 

Gwaredu Arall

Mae cyfleusterau ar gael yn Llan-ffwyst a Five Lanes ar gyfer gwaredu â gwastraff busnes. Codir tâl am y gwastraff yma ac mae’n rhaid ei bwyso ar y bont bwyso.

Cyswllt:

Llan-ffwyst: 01873 854604 Five Lanes: 01633 400013

Mae contractwyr gwastraff trwyddedig arall ar y rhyngrwyd neu yn y Tudalennau Melyn.