Pryd mae fy niwrnod casglu?

Ewch i'r dudalen Gwybodaeth Leol i ganfod pryd y caiff eich gwastraff ac ailgylchu eu casglu.

Rhowch eich ailgylchu a’ch gwastraff allan erbyn 7am os gwelwch yn dda

 

Casglwch fagiau melyn o’ch Hyb Cymunedol i ddefnyddio’r gwasanaeth yma os gwelwch yn dda. Gallwch gael mwy o fagiau o’r Hyb Cymunedol pan fyddwch eu hangen.

Rydym wedi gwneud y bagiau melyn yn llai o faint i’w gwneud yn haws i’n preswylwyr a’n gweithwyr eu codi. Gallwch roi cynifer o fagiau streipiog melyn a du mas ag ydych eu hangen.

Caiff gwastraff cewynnau a glanweithdra eu casglu bob bythefnos mewn bagiau streipiog melyn a du. Bydd eich diwrnod casglu yr un diwrnod â’ch diwrnod casglu sbwriel cartref.

Ar gyfer disgresiwn, gallwn gasglu eich bagiau melyn o fin lludw bach a roddir ar y palmant gyda’ch sbwriel.

Dim ond ar gyfer gwastraff cewynnau a glanweithdra ac eitemau cysylltiedig megis: napis tafladwy, gwlân cotwm, weips gwlyb, sachau cewynnau a chynnyrch gwastraff glanweithdra amsugnol y dylid defnyddio’r bagiau streipiog melyn a du. Ni chânt eu casglu os cânt eu defnyddio ar gyfer sbwriel cyffredinol cartrefi.

Ar gyfer pob ymholiad, cysylltwch â ni:

E-bost: contact@monmouthshire.gov.uk

Ffôn: 01633 644644

Neu ymweld â’ch Hyb Cymunedol Lleol

Cewynnau Go Iawn

Mae mwy a mwy o rieni yn defnyddio cewynnau go iawn. Yn ogystal â bod yn garedig i groen eich baban (gan nad ydynt yn achosi brech cewyn neu’n gynnwys cemegau a all sychu eu croen), gallant haneru gwastraff teulu ac arbed arian yn y broses.

Caiff cewynnau go iawn eu gweld fel bod yn ‘waith caled’ ond nid yw’n rhaid iddynt fod. Gyda chynlluniau modern heddiw, peiriannau golchi a defnyddio leinwyr y gellir eu rhoi lawr y toiled, ni allai fod yn rhwyddach i ddefnyddio cewynnau go iawn. Mae llawer yn cau gyda Velcro neu bopwyr. Gellir eu golchi gyda dillad eich baban ar 40ºC neu eu golchi ar wahân ar 60ºC os ydynt yn frwnt a gallant gael eu sychu ar lein ddillad neu mewn peiriant sychu.

Amcangyfrifir y caiff 200 miliwn o gewynnau tafladwy eu taflu bob blwyddyn yng Nghymru. Gallant gymryd cannoedd o flynyddoedd i bydru mewn tomen lanw. Mae’r cewyn sy’n pydru yn cynhyrchu methan, nwy tŷ gwydr cryf sy’n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd.

Amser am newid?

Ar gyfartaledd, bydd baban yn defnyddio tua 5,000 o gewynnau dros gyfnod o ddwy flynedd a hanner. Mae cewynnau tafladwy yn creu llawer o wastraff sy’n ddrud ei gasglu a chael gwared ag ef ac mae hefyd yn ddrwg i’r amgylchedd.

Mae llawer o rieni eisoes wedi newid i ddefnyddio cewynnau y gellir eu hailddefnyddio. Medrir eu golchi mewn peiriant golchi, gallant arbed cannoedd o bunnau o gymharu â chewynnau tafladwy ac nid ydynt yn cynhyrchu unrhyw wastraff.

Os hoffech roi cynnig ar gewynnau golchadwy ond dim yn sicr sut i gychwyn arni, mae gennym nifer gyfyngedig o samplau am ddim i’w rhoi i rieni sy’n byw yn Sir Fynwy – i gael mwy o wybodaeth cysylltwch â wasteandstreetservices@Monmouthshire.gov.uk

Gall ymddangos yn ddrud i brynu cewynnau go iawn ar y dechrau ond gellir prynu cyflenwad o’r cyfnod geni i ddefnyddio poti am cyn lleied â £100 yn dibynnu ar y math a brynwch:

Mae disgownt o £30 ar gael drwy asiantau cewynnau lleol:

Little Treasures a Baby Bots.

Ar gyfer pob 10 cewyn a brynir, gallwch dderbyn disgownt o £10 hyd at derfyn o £30. I gael manylion pellach am y cynllun cysylltwch â  wasteandstreetservices@Monmouthshire.gov.uk

gwefan: www.littletreasuresuk.com – ffôn 01873 857765

gwefan: www.babybots.co.uk – ffôn 0845 269 5472

I gael mwy o wybodaeth ewch i www.realnappies-wales.org.uk

 

Casgliadau gwyliau banc