Mae gan Sir Fynwy ddeuddeg meithrinfa ysgol  a gynhelir gan Awdurdod Lleol. Gall plant gael eu derbyn o’r tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd (cyn belled â bod lleoedd ar gael). Diffinnir dyddiadau tymor fel 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Medi pryd bynnag y mae gwyliau ysgol. Mae’n ofynnol i blant fynychu 5 sesiwn yr wythnos a chânt le bore neu brynhawn. Mae Blynyddoedd Cynnar Sir Fynwy yn defnyddio’r meini prawf dilynol yn nhrefn blaenoriaeth:

1 – Plant sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig dynodedig neu a atgyfeiriwyd drwy Gwasanaethau Cymdeithasol.

2 – Blaenoriaeth i siblingiaid; ar gyfer siblingiaid sydd yn yr uned feithrin – nid yn y brif ysgol (heblaw Meithrinfa Magwyr sy’n cynnwys blaenoriaeth i siblingiaid yn y brif ysgol), adeg derbyn. Ar gyfer y dibenion hyn caiff siblingiaid eu trin fel plant sy’n byw yn yr un aelwyd.

3 – Agosatrwydd daearyddol – Ar ôl rhoi ystyriaeth i gategorïau (a) a (b), bydd blaenoriaeth yn seiliedig ar agosatrwydd at y feithrinfa a ffafrir a fesurwyd gan y llwybr mwyaf uniongyrchol ar ffordd. Gwneir mesuriadau yn defnyddio system Mapio Gwybodaeth Ddigidol. Caiff lleoedd ar gyfer plant sy’n byw allan o’r sir eu dyrannu ar yr amod bod eu Hawdurdod Addysg Lleol yn cyllido’r lleoedd.

* Gellir cael ffurflenni cais ar gyfer plant i fynychu unedau meithrin ysgol gan yr ysgol lle mae’r feithrinfa neu gan yr Uned Ysgolion a Derbyn Myfyrwyr ar 01633 644508.

* Gofynnir i chi ddangos tystysgrifau geni plant i ddilysu dyddiadau geni ac unrhyw ddogfennau priodol yr ystyrir fod eu hangen i wirio cyfeiriadau cartref ac mae angen dychwelyd eich ffurflen gais ar ôl ei llenwi at Bennaeth y feithrinfa ysgol y gwnewch gais iddi.

* Gellir gwneud ceisiadau i fynychu meithrinfeydd cymeradwy nas cynhelir, grŵp chwarae  neu Gylchoedd Meithrin yn uniongyrchol gan y gosodiadau. Gellir cael rhifau cyswllt ar y wefan drwy ddefnyddio’r  Cyfleuster Chwilio Gofal Plant.

Cyllid Addysg Gynnar:

* Mae hefyd nifer o gylchoedd meithrin, feithrinfeydd dydd preifat, ysgolion cyn-ysgol, grwpiau chwarae a crèches . Mae llawer o osodiadau wedi eu cymeradwyo i ddarparu Addysg Gynnar. (Gallwch weld y rhestr lawn yma.) Mae hyn yn golygu eu bod yn dilyn y cwricwlwm Cyfnod Sylfaen a chânt eu harchwilio gan Estyn i sicrhau fod yr addysg a gynigiant ar lefel dderbyniol.

* Mae cyllid ar gael o ddechrau’r tymor yn dilyn trydydd pen-blwydd y plentyn. (Diffinnir dyddiadau tymor fel 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Medi pryd bynnag mae gwyliau ysgol).

* Caiff y cyllid ei osod ar hyn o bryd ar £7.00 y sesiwn (2 awr) am 5 sesiwn yr wythnos, cyhyd â bod y sesiynau ar wahanol ddyddiau. Caniateir eich plentyn i fynychu pob gosodiad am y 2 awr heb ddim cost i chi’ch hunan ond os dymunwch i’ch plentyn aros am y sesiwn lawn sydd ar gael, bydd angen i chi dalu’r costau ychwanegol eich hun. Er enghraifft, os yw’r grŵp chwarae neu feithrinfa yn codi £8 y sesiwn, bydd angen i chi dalu’r £1.50 y sesiwn eich hun. Mae’r cyllid yn debyg i’r cyllid y mae meithrinfeydd ysgol yn ei dderbyn fesul disgybl rhan-amser.

* Bydd angen i ddarparwyr lenwi ffurflen hawlio yn rhoi manylion y plant sydd wedi cofrestru yn y gosodiad a chadarnhau eu dyddiadau geni. Rhaid derbyn anfonebau o fewn tair wythnos o ddechrau’r tymor. Ni ddylid gofyn i rieni lofnodi ffurflenni cais cyn chwech wythnos cyn dechrau’r tymor.

* Bydd yn ofynnol i ddarparwyr ddilysu dyddiadau geni plant drwy edrych ar dystysgrif geni’r plentyn.

* Caiff darparwyr eu cyllido unwaith y tymor a bydd yr Awdurdod yn anelu i dalu i ddarparwyr o fewn pedair wythnos o dderbyn hawliad. Bydd mwyafrif y meithrinfeydd dydd a grwpiau chwarae cymeradwyo angen taliad llawn am y sesiynau y mae eich plentyn yn eu mynychu.

* Nid yw dalgylchoedd ar gyfer meithrinfeydd ysgol yn weithredol. Gall rhieni ddewis un ai feithrinfa ysgol neu osodiad cymeradwy heb ei gynnal yn Sir Fynwy.

* Ni  fydd unrhyw addasiadau i gyllid unwaith y mae’r darparydd wedi’i dderbyn. Felly os yw’r plentyn yn gadael y gosodiad yn ystod y tymor, gall y darparydd gadw’r grant i gynnal lefelau staffio am weddill y tymor hwnnw, ond os derbynnir y plentyn yn ystod y tymor, ni fyddant yn effeithio ar lefel y grant i ddarparwyr ac ni chodir unrhyw ffi ar rieni am agwedd addysgol y ddarpariaeth.

* Os yw’r plentyn yn mynychu grŵp chwarae cymeradwy am 3 bore yr wythnos ac yn mynychu grŵp chwarae cymeradwy am y 2 bore arall, medrir hawlio cyllid yn y ddau osodiad ar gyfer y sesiynau a fynychir. Ni all cyllid fod yn fwy na chyfanswm o 5 sesiwn.

* Os yw’r plentyn yn mynychu grŵp chwarae cymeradwy am 3 bore yr wythnos a grŵp cymeradwy gwahanol am y 2 fore arall, medrir hawlio cyllid yn y ddau osodiad am y sesiynau a fynychir. Ni all cyllid fod yn fwy na chyfanswm o 5 sesiwn.

* Trefnwyd trefniadau cyllido ar draws y ffin gydag awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Casnewydd, Powys a Thorfaen. Mae cytundebau cyllid traws-ffin hefyd yn eu lle ar gyfer rhai ardaloedd o Swydd Henffordd a Swydd Caerloyw. Dylai’r rhieni hynny sy’n dymuno hawlio grantiau Addysg Gynnar mewn gosodiadau cymeradwy yn yr awdurdodau hyn gysylltu â’r Adran Blynyddoedd Cynnar ar 01633 644534.

* Bydd y ffurflenni (anfonebau) a gyflwynir gan ddarparwyr yn destun gwiriadau gan yr Awdurdod Lleol i ddilysu cyfanswm yr hawliad yn erbyn manylion y disgybl.

Noder: Nid yw Cyngor Sir Fynwy yn rhoi unrhyw gefnogaeth ariannol ar gyfer lleoedd gofal plant, sy’n cynnwys rhieni sy’n derbyn budd-daliadau o unrhyw fath. Fodd bynnag, gall fod peth cefnogaeth ar gael drwy ffyrdd eraill, gyda manylion ar gael yma.  Dylid nodi hefyd bod y cyllid Addysg Gynnar yng Nghymru yn wahanol i’r hawl Addysg Gynnar yn Lloegr, sy’n talu am 30 awr o addysg gynnar neu ofal plant ar gyfer plant dwy a thair oed. Nid yw hyn yn weithredol yn Sir Fynwy.

* Os ydych angen mwy o wybodaeth am dderbyniadau meithrin, cyllid addysg gynnar neu unrhyw un o’r pwyntiau yma, cysylltwch â’r Uned Ysgolion a Derbyn Myfyrwyr ar 01633 644508 neu drwy e-bost schoolandstudentaccessunit@monmouthshire.gov.uk

Is am leoliad meithrin ionawr/Ebrill 2017

Cais am leoliad meithrin Medi 2018