Ydych chi’n gymwys am brydau ysgol am ddim?

Gall plant a phobl ifanc sy’n mynychu ysgol ar sail lawn-amser fod â hawl i dderbyn prydau ysgol am ddim.

Pwy sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim?

Yma yn Sir Fynwy, gall plant y mae eu rhieni/gofalwyr yn derbyn unrhyw un o’r taliadau cymorth dilynol fod â hawl i dderbyn prydau ysgol am ddim mewn ysgolion a gynhelir gan y cyngor.

  • Cymhorthdal Incwm.
  • Lwfans Ceiswyr Gwaith seiliedig ar incwm.
  • Cymorth dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999.
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cysylltiedig ag incwm.
  • Credyd Treth Plant, cyn belled nad oes ganddynt hawl i Gredyd Treth Gwaith ac nad yw eu hincwm blynyddol yn fwy na £16,190.
  • Elfen warantedig y Credyd Pensiwn Gwladol.
  • Ychwanegiad Credyd Treth Gwaith – y taliad y gall rhywun ei dderbyn am bedair wythnos bellach ar ôl iddynt beidio bod yn gymwys am y Credyd Treth Gwaith.

Sut mae gwneud cais am brydau ysgol am ddim?

Llenwi’r ffurflen gais ar-lein ar gyfer prydau ysgol am ddim drwy glicio yma.

Nodwch os gwelwch yn dda: Nid oes yn rhaid i chi bellach roi dogfennau cefnogi i ddilysu eich hawl i fudd-dal, y cyfan sydd angen i chi ( y rhiant/gofalwr) ei wneud yw llenwi pob adran o’r cais a byddwn yn dilysu eich hawl i fudd-dal gyda chronfa ddata yr Adran Addysg a Llywodraeth Cymru.

Pa mor fuan y byddaf yn clywed?

Gallwn brosesu ceisiadau a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn academaidd o fewn pump i ddeg diwrnod gwaith. Os oes gennych hawl i brydau ysgol am ddim byddwch yn derbyn llythyr yn cadarnhau o ba ddyddiad y gallwch hawlio prydau ysgol am ddim.

Byddwn yn hysbysu ysgolion fod eich plentyn yn gymwys am brydau ysgol am ddim.

Sut gallaf gael mwy o wybodaeth am y fwydlen newydd?

I gael mwy o wybodaeth cliciwch yma

Menu-Link-Image-WELSH