Mae pob un ohonom yn gweld graffiti ar ryw adeg neu’i gilydd wrth i ni fynd o gwmpas ein busnes yn y gymuned. Geiriau, lliwiau, patrymau a siapiau ydyw sy’n cael eu tynnu neu grafu ar adeiladau, tanffyrdd, trenau, bysiau ac arwynebau eraill. Mae’n cael ei wneud heb ganiatâd, ac mae yn erbyn y gyfraith.

Sut mae’n brifo ein cymuned?

Mae graffiti’n cynyddu ofn troseddau yn y gymuned gan ei fod yn cyhoeddi neges fod neb yn malio.

Gan fod glanhau graffiti yn ddrud, mae’n cymryd arian oddi wrth ein gwasanaethau eraill. Mae graffiti’n costio’r DU dros £1 biliwn pob blwyddyn.

Mae graffiti’n cynyddu ofn troseddau ymysg cyhoedd yr ardal honno. Gall leihau gwerth eiddo ac weithiau arwain at ostyngiad mewn twristiaid a busnesau.

Yn aml, gall graffiti weithredu fel magnet a denu rhagor o graffiti i ardal.

Beth yw’r ffordd orau i’w atal?

Y ffordd fwyaf effeithiol yw cael gwared ag ef mor brydlon ag y bo modd. Mae astudiaethau wedi canfod bod tramgwyddwyr yn rhoi’r gorau iddo yn y pen draw os ydych yn gwaredu graffiti.

Yr hyn i’w wneud os ydych yn gweld graffiti

Os ydych yn gweld graffiti, gadewch i ni wybod fel y gallwn wneud trefniadau i’w waredu.

I roi gwybod am graffiti, gallwch:

  • ffonio’r Tîm Troseddau Ieuenctid ar 01495 768300
  • cysylltu â’r gwasanaeth gwaredu graffiti

Bydd arnom angen disgrifiad o leoliad y graffiti ac, os yw’n hysbys, manylion cyswllt perchennog yr eiddo.

Byddwn wedyn yn edrych i weld maint y gwaith sydd ei angen a’i gyfeirio at y tîm priodol i’w waredu. Byddwn yn cynnal y gwaith cyn gynted ag y bo modd.

Byddwn yn dileu graffiti casineb, hiliol a sarhaus o fewn 48 awr.

Os ydych yn gweld graffiti yn cael ei chwistrellu ar adeiladau, cysylltwch â’r heddlu ar unwaith ar 01633 838111.