Deffrodd Sir Fynwy i flanced drwchus o eira ddydd Gwener 2 Mawrth gyda thywydd garw Storm Emma yn parhau i effeithio ar y sir. Roedd gweithwyr cyngor wedi parhau i weithio o amgylch y cloc i sicrhau fod y priffyrdd ar agor a bod preswylwyr oedrannus a bregus yn derbyn gofal. Er bod yr hysbysiad tywydd coch wedi ei ddisodli gan un melyn, roedd llawer o eira’n dal i syrthio drwy gydol y dydd ynghyd â gwyntoedd cryfion.

Parhaodd tîm prydau cymunedol y cyngor i weithio ar draws y sir a chawsant eu cynorthwyo gan aelod newydd – Peter Fox, Arweinydd y Cyngor – a yrrodd ei gerbyd gyriant pedair olwyn mewn eira trwm o amgylch Brynbuga, Y Fenni ac ardaloedd cyfagos i ddosbarthu bwyd twym. Dywedodd y Cynghorydd Fox: “Rwyf wedi cael diwrnod gwych yn profi gwaith hanfodol, rhagorol ein timau prydau cymunedol. Mae’n rhyfeddol y gwahaniaeth y gall gwên a phryd twym ei wneud i ddiwrnod rhywun; bu’n bleser go iawn i helpu. Mae’r eira’n dal i fod yn eithaf trwchus mewn mannau felly rydym yn cynghori pobl  i beidio teithio os nad yw’n hanfodol. Cadwch yn dwym, gwneud siocled poeth, mwynhau amser adref a chadw llygad ar eich cymdogion.”

Fe wnaeth timau gofal cartref Sir Fynwy barhau i wneud ymweliadau ar droed neu gyda chymorth gan gerbydau gyriant pedair olwyn a gyrwyr i lanw dros alwadau blaenoriaeth. Mae’r gwasanaeth yn ddiolchgar iawn am y cynigion i ddefnyddio cerbydau gyriant pedair olwyn i gludo staff i alwadau a gweithleoedd. Ffoniwyd pawb na wnaeth dderbyn ymweliad i sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn iach. Bu cynlluniau wrth gefn yn mynd rhagddynt yn ystod y dydd a bore yfory. Arhosodd canolfannau dydd y cyngor ar gau heddiw ond mae gwasanaethau preswyl yn rhedeg fel arfer gyda rheolwyr yn parhau i sicrhau cynnal staffio.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am ofal cymdeithasol ac iechyd: “Bu ysbryd cymunedol rhagorol yn Sir Fynwy mewn tywydd garw gyda llawer o bobl yn gwirfoddoli i helpu gyda chludiant. Byddwn hefyd yn annog pobl i alw i weld bod cymdogion oedrannus a bregus yn cadw’n dwym a fod ganddynt bopeth maent ei hangen tra bod tymheredd yn parhau’n isel a’i bod yn anodd mynd o gwmpas.”

Bu timau graeanu’r cyngor yn trin y priffyrdd yn barhaus gan ddefnyddio erydr eira fel oedd angen er bod swyddogion priffyrdd wedi pwysleisio mai dim ond os oedd eu taith yn hollol hanfodol y dylai pobl deithio. Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet gweithrediadau’r sir: “Rydym yng nghanol amodau difrifol felly peidiwch gyrru os nad yw’n hollol hanfodol a gadael y ffyrdd yn glir i’r gwasanaethau argyfwng a gweithwyr hanfodol.”

Mae timau graeanu yn gweithio’n ddiflino ac yn bwriadu gweithio shifftiau 24 awr tan brynhawn dydd Llun. Mae eira yn parhau i syrthio a lluwchio ond dylai priffyrdd y sir wella yfory pan fydd y tywydd yn gwella. Mae deuddeg o loriau graean ac erydr eira yn gweithredu ar y ffordd gyda chymorth 24 o gontractwyr amaethyddol gyda llafnau, chwythwyr a thractorau yn ogystal â chydweithwyr o dimau tiroedd a gwastraff ac ailgylchu y cyngor. Mae dros 80 o bobl yn cymryd rhan mewn clirio ffyrdd.

Golygai’r tywydd difrifol fod llawer o wasanaethau cyngor ar gau. Yn eu plith oedd canolfannau hamdden y sir, hybiau cymunedol, dosbarthiadau addysg cymunedol, canolfannau gwastraff cartrefi ac ailgylchu a phob ysgol. Cafodd casglu gwastraff ac ailgylchu ei ohirio wrth i griwiau gael eu defnyddio i glirio eira i sicrhau fod ffyrdd yn glir ar gyfer gwasanaethau hanfodol yn ogystal ag mewn canol trefi. Bydd timau gwastraff ac ailgylchu yn ymdrechu i gasglu sbwriel o ddoe a heddiw yn gynnar yr wythnos nesaf.

Mae’n debygol y bydd canolfannau hamdden y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy yn parhau ar gau i’r cyhoedd yfory er y caiff hyn ei adolygu’n gynnar yn y bore. Os byddant ar agor, ni fydd rhai cyfleusterau ar gael a chaiff yr holl wersi nofio yn y Fenni eu canslo. Bydd amgueddfeydd yn parhau ar gau yfory ac ni fydd marchnadoedd y sir ar gael tan ddydd Mawrth.

Bydd canolfannau gwastraff cartrefu ac ailgylchu ddydd Sadwrn ond gobeithir y byddant ar agor y trannoeth. Bydd Llyfrgell y Fenni ar agor fel arfer am 9am ddydd Sadwrn ond bydd yr holl hybiau cymunedol a Llyfrgell Gilwern ar gau. Mae’n debyg y bydd hybiau cymunedol yn agor fel arfer ddydd Llun.

Caiff preswylwyr eu cynghori i edrych ar wefan y cyngor neu ffonio os yn addas i wirio pa wasanaethau sy’n gweithredu.

Yn y cyfamser, roedd canolfan gyswllt y cyngor yn gweitrhedu fel arfer rhwng 9am a 4.30pm gyda chymorth gan staff hyb cymunedol. Cynghorodd gweithwyr canolfan gyswllt bobl i fod yn amyneddgar oherwydd nifer uchel y galwadau a dderbyniwyd.

Bu tudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter yn brysur iawn yn ystod y tywydd difrifol gan ledaenu gwybodaeth ddefnyddiol. Yn ychwanegol, mae preswylwyr wedi cyflwyno llawer o luniau gyda golygfeydd stryd ac apeliwyd am gerbydau pedair olwyn fel y gellid cynnal priodas ar y penwythnos mewn ardal anghysbell o’r sir!