Bydd Cyngor Sir Fynwy yn ystyried ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf yn ei gyfarfod ddydd Llun 1 Mawrth. Mae setliad anodd arall gan Lywodraeth Cymru (gostyngiad o’r flwyddyn gyfredol) yn tanlinellu’r anawsterau ar gyfer y sir sydd eisoes yn derbyn lefel gryn dipyn yn is mewn cyllid nag unrhyw ran o Gymru.

Mae’r gyllideb arfaethedig yn gweld cynnydd flwyddyn ar flwyddyn o £500,000 mewn cyllid ar gyfer ysgolion a dyraniad o £400,000 i hybu buddsoddiad mewn technoleg ddigidol yn Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII ac Ysgol Cas-gwent, gan gydnabod fod ysgolion cyfun Cil-y-coed a Threfynwy wedi gweld buddsoddiadau tebyg fel rhan o’u hadeiladau newydd.

Mae buddsoddiad pennawd arall yn gweld darparu £300,000 yn ychwanegol i gadw’n gydwastad gyda’r galw am addasiadau i gartrefi i alluogi pobl oedrannus ac anabl i fyw’n ddiogel yn eu cartrefi eu hun. Yn ychwanegol at hyn, mae cynnydd o £1.65m i gydnabod pwysau o fewn cyllidebau gofal cymdeithasol plant ac oedolion yn bennaf oherwydd fod mwy o blant yn mynd i’r system gofal.

Caiff ymrwymiadau polisi blaenorol mewn meysydd fel rheoli gwastraff i sicrhau fod cyfraddau ailddefnyddio ac ailgylchu yn parhau i godi eu cyllido’n llawn. Yn ychwanegol, mae’r cyngor yn parhau i dalu am gost lawn y cyflog byw real ac wrth wneud hynny yn cadarnhau ei sefyllfa fel cyflogwr moesegol, cymdeithasol ymwybodol. Caiff y bwriad i adeiladu ysgol uwchradd newydd yn y Fenni ac i gwblhau’r rhaglen o adeiladu hybiau cymunedol yn y pum prif dref hefyd ei gadarnhau yn ogystal â disgwyliad i wario tua £6.2m ar gynnal ffyrdd a phalmentydd.

Ni fydd unrhyw ostyngiad yn amlder torri gwair ar draws y sir ac ni fydd deiliaid bathodyn glas yn gorfod talu am barcio ym meysydd parcio’r cyngor.

Bydd y cyngor yn cyflwyno argymhelliad sy’n cynnwys cynnydd o 4.95% yn y dreth gyngor a chynnydd mewn costau mewn meysydd megis pris ciniawau ysgol.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, Aelod Cabinet dros Adnoddau: “Nid yw’n fater syml gosod cyllideb ar gyfer sefydliad mor gymhleth â Chyngor Sir Fynwy. Mae popeth a wnawn yn bwysig ac nid yw’n syml gwneud newidiadau sy’n golygu gostyngiadau. Rydym wedi datblygu strategaeth cyllideb a fydd yn gweld y blaenoriaethau a nodwyd yn ein Cynllun Corfforaethol a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn cael eu cyflawni. Nid ydym yn cynnig cau na dileu unrhyw wasanaeth sylweddol. Rydym wedi ceisio bod yn gytbwys yn ein hystyriaethau a gosod cyfeiriad sy’n dda i’r holl sir ac sy’n adlewyrchu y llu o flaenoriaethau, sydd weithiau’n gwrthdaro, sydd gan ddinasyddion. Rwy’n siŵr y bydd barn gref ar y gyllideb hon ac mae hynny’n rhan o ddemocratiaeth, ond gallaf sicrhau’r cyhoedd fod y cyngor yn gwneud ei orau mewn amgylchiadau anodd i hyrwyddo cynaliadwyedd a chydnerthedd parhaus yr holl sir.”