Mae Cyngor Sir Fynwy wedi croesawu ffigurau sy’n dangos gwelliant drwyddi draw ym mherfformiad ei ysgolion cynradd dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi data’n ddiweddar yn dynodi’r ysgolion sydd fwyaf o angen cefnogaeth ac mae hyn yn dangos fod bron hanner ysgolion cynradd y sir o fewn y categori gwyrdd – y grŵp sydd leiaf tebygol o fod angen cefnogaeth ychwanegol.

Cafodd 13 o 30 ysgolion cynradd y sir raddiad gwyrdd – cynnydd o bedwar o gymharu â’r flwyddyn flaenorol, tra bod 12 o fewn yr ail gategori – melyn. Mae tair wedi cael graddiad oren a dwy wedi cael graddiad coch. Y llynedd, roedd 14 o ysgolion cynradd Sir Fynwy yn y band melyn, chwech yn y band oren ac un yn y band coch.

Mae categoreiddio pedair ysgol uwchradd Sir Fynwy wedi parhau’n sefydlog dros y deuddeg mis diwethaf gyda thair wedi’u graddio’n felyn ac un yn oren.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae categoreiddio ysgolion ar draws Sir Fynwy yn dangos ein bod yn parhau i wneud cynnydd da gyda nifer gynyddol o ysgolion yn y categori gwyrdd neu felyn. Mae 83 y cant o ysgolion cynradd yn y ddau gategori uchaf yma erbyn hyn a chafodd 75 y cant o’n hysgolion uwchradd eu rhoi yn y band melyn. Ers 2015-16, gwelsom nifer yr ysgolion gwyrdd yn cynyddu o bump i 13 a nifer yr ysgolion oren – rhai sydd angen lefel uwch o gefnogaeth – yn gostwng o saith i dair.

“Rydym yn awr yn canolbwyntio ar sicrhau fod ein hysgolion gwyrdd yn parhau i adeiladu ar eu harfer da ac na fydd gennym unrhyw ysgolion coch yn y cylch nesaf o gategoreiddio.

“Mae’r cynnydd hwn yn dangos gwaith caled ein hathrawon ac arweinwyr yn ein holl ysgolion a’r ffordd y gweithiwn gyda’n partneriaid yn y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) – rwy’n ddiolchgar am eu holl waith caled.”

Roedd Ysgol Gynradd Thornwell yng Nghas-gwent yn un o’r rhai a symudodd o’r band melyn yn 2016/17 i wyrdd yn 2017/18. Dywedodd Tim Appleby, pennaeth yr ysgol: “Mae pob aelod o’n tîm medrus yn gweithio cyn galeted ag y gallant i ddarparu’r safon orau oll o addysg a chefnogaeth i ddisgyblion a theuluoedd Thornwell. Rwy’n falch iawn y cafodd yr ymdrech yma ei chydnabod a’i fod wedi arwain at ddyfarniad categori gwyrdd. Mae’n amser cyffrous i fod mewn addysg gyda chwricwlwm diwygiedig, sy’n canoli ar y person ar ei ffordd. Yn ychwanegol at hyn, mae Clwstwr Cas-gwent yn datblygu system arloesol, sy’n gwella’i hunan sy’n rhoi mynediad i ni i gefnogaeth ardderchog drwy sicrwydd ansawdd cydweithredol a rhannu arfer gorau. Yn hapus, mae Thornwell bellach mewn lle da iawn yn ddaearyddol ac o ran datblygiad i lansio dyfodol llwyddiannus ein disgyblion.”

I gael mwy o wybodaeth ar System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion Llywodraeth Cymru ewch i:

http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/raisingstandards/schoolcategorisation/?lang=en