Mae Cyngor Sir Fynwy wedi derbyn strategaeth i lywio datblygu, marchnata a rheoli twristiaeth i ddenu ymwelwyr i’r sir dros y tair blynedd nesaf.

Cymeradwyodd y cabinet y Cynllun Rheoli Cyrchfan ddydd Mercher 10 Ionawr, gan roi cyfle i’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddol weithio mewn partneriaeth a sicrhau twf cynaliadwy mewn twristiaeth drwy gydol y flwyddyn ar draws y sir. Mae’n disodli’r cynllun blaenorol a gyhoeddwyd yn 2013.

Mae twristiaeth yn hollbwysig i economi Sir Fynwy ac yn ysgogi incwm i gefnogi ystod eang o fusnesau sy’n manteisio o wariant gan ymwelwyr. Yn ôl  ffigurau dangosydd economaidd twristiaeth STEAM (‘Scarborough Tourism Economic Activity Monitor’), daeth y sector â £190m i Sir Fynwy yn 2016 a chefnogi cyfwerth â 2,900 o swyddi amser-llawn, gan gyfrif am tua 10% o’r gweithlu. Mae pob ymwelydd yn cyfrannu at economi’r sir drwy brynu bwyd a diod, tanwydd, gwasanaethau a llety gan wario dros £60 y diwrnod ar gyfartaledd.

Dangosodd perfformiad twristiaeth Sir Fynwy dwf real calonogol o 10% dros oes y cynllun blaenorol yn nhermau effaith economaidd, cynnydd o 8.7% yn nifer yr ymwelwyr a thwf o 1.5% mewn swyddi llawn-amser. Datblygwyd y Cynllun Rheoli Cyrchfan sydd newydd ei gymeradwyo yn dilyn adolygiad o’r cynllun blaenorol ac mae’n seiliedig ar ragolygon gorau Sir Fynwy ar gyfer twf twristiaeth yn ogystal ag ymgynghoriad helaeth gyda rhanddeiliaid.

Mae’r Cynllun yn manteisio ar gyfleoedd allweddol ar gyfer Sir Fynwy, yn cynnwys ei lleoliad ar y porth i Gymru gan gynnig cyfle dechreuol i wneud argraff wych, yn arbennig nawr fod tollau Pont Hafren i ddod i ben dros gyfnod. Mae hefyd yn cydnabod cyfraniad Sir Fynwy i Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r targed twf cyffredinol – a osodwyd gan adran twristiaeth Croeso Cymru Llywodraeth Cymru – o 10% o fwy yng ngwerth y sector erbyn 2020.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am dwristiaeth: “Mae Sir Fynwy yn sir a ddiffinnir gan ddŵr – mae’r Wysg, Mynwy, Gwy, Hafren a Chamlas Sir Fynwy a Brycheiniog yn siapio ein sir ac yn ein cysylltu gyda’n cymdogion. Mae’r tirluniau ysblennydd, treftadaeth sir ar y gororau, creadigrwydd diddorol a chynnyrch lleol blasus yn rhoi cymeriad arbennig iawn i’r ardal. Gall enw’r sir fod yn anghyfarwydd i rai ond mae ein ffiniau’n cynnwys ardaloedd rhyngwladol adnabyddus Bannau Brycheiniog a Dyffryn Gwy. Mae’r cynllun hwn ynglŷn â diffinio’r hyn mae’r sir ei eisiau o dwristiaeth, adnewyddu’r ffordd y cydweithiwn, a throsi ein hasedau yn brofiadau cofiadwy ar gyfer ymwelwyr, a gwneud yn siŵr fod ymwelwyr yn gwybod beth y gallwn ei gynnig. Yn bennaf oll mae am wneud ‘Sir Fynwy’ yn nod o ansawdd twristiaeth dilys a dibynadwy.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:  Tourism@monmouthshire.gov.uk