Mae Cyngor Sir Fynwy yn gofyn am farn y gymuned am gais cynllunio arfaethedig ar gyfer datblygiad preswyl yn Rhaglan. Cynhelir digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd rhwng 3pm a 7pm ddydd Mawrth 30 Ionawr 2018 yn Hen Neuadd yr Ysgol, Heol Cas-gwent, Rhaglan.

Mae’r safle wedi’i leoli i orllewin Heol Cas-gwent a chafodd ei glustnodi ar gyfer datblygiad preswyl yn y Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd gan y cyngor. Disgwylir i’r safle ddarparu 45 o dai, ynghyd â gofod agored ar gyfer amwynderau a chynyddu’r cyfraniad ariannol ar gyfer cyfleusterau cymunedol, darpariaeth addysg a gwelliannau priffordd yn yr ardal. Mae’r cyngor yn gofyn am adborth i lywio datblygiad y safle fydd yn cynnwys materion fel mynediad, dyluniad a llwybrau cerddwyr a cherbydau yn cynnwys cysylltiadau trafnidiaeth gynaliadwy, gofod agored a seilwaith gwyrdd.

Bydd ffurflenni adborth ar gael yn y digwyddiad neu gellir eu gweld a’u cyflwyno ar-lein yn www.monmouthshire.gov.uk/chepstow-road-raglan-residential-development-site.  Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 12 canol-dydd ddydd Llun 5 Chwefror. Gellir cyflwyno ffurflenni yn y digwyddiad neu eu hanfon ar-lein neu drwy e-bost i estates@monmouthshire.gov.uk.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gynllunio: “Rydym yn awyddus iawn i glywed barn bobl cyn y cyflwynir y datblygiad arfaethedig yma am ganiatâd cynllunio.”

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn yr arddangosfa lle bydd aelodau tîm prosiect y cyngor yn bresennol i drafod y cynigion yn fanwl ac i ateb unrhyw gwestiynau.