Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnal dau gyfarfod ymgysylltu ar y Gyllideb ddydd Mawrth 23 Ionawr yn Neuadd y Sir, Brynbuga. Cynhelir y sesiwn gyntaf am 2.00pm – 4.00pm gyda chyfarfod gyda’r nos i ddilyn 6.00pm – 8.00pm.

Caiff y cyfarfodydd eu ffrydio’n fyw fel y gall preswylwyr edrych ar y cyfarfod o ble bynnag y dymunant os na fedrant fod yn bresennol eu hunain. Bydd dolen You Tube ar gael ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y cyngor.

Cynhelir nifer o gyfarfodydd, Fforwm Siaradwch gyda Ni – Mynediad i Bawb a digwyddiad pobl ifanc i alluogi cynifer ag sydd modd o grwpiau ac unigolion i ddweud eu barn ar gynigion y gyllideb a ddatblygir a meysydd gwaith eraill yn Sir Fynwy.

Bydd y Fforwm Siarad gyda Ni – Mynediad i Bawb ar ddydd Gwener 19 Ionawr 10.00am – 2.00pm yn Neuadd y Sir a’r digwyddiad Pobl Ifanc ddydd Iau 25 Ionawr yn Neuadd Côr Cil-y-coed, 10.00am – 2.00pm.

Bydd y cyfarfodydd yn rhoi c`yfle i breswylwyr ddysgu mwy am gynigion y Gyllideb a rhoi sylwadau ar y Dreth Gyngor a Threthi Busnes.

Dywedodd y Cyng Phil Murphy, aelod Cabinet dros Adnoddau: “Rwy’n gobeithio y gall preswylwyr ddod draw i gael gwell dealltwriaeth o’r gyllideb yn Sir Fynwy”.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Rhian Cook rhiancook@monmouthshire.gov.uk