Mae cynghorwyr a pheirianwyr priffordd o Gyngor Sir Fynwy wedi cwrdd gyda chwmni coed lleol i drin pryderon preswylwyr am draffig trwm ar y rhwydwaith ffyrdd cyfagos. Mae preswylwyr Heol Henffordd ym Mardy wedi tynnu sylw at nifer y lorïau a gaiff eu gyrru drwy’r ardal yn mynd â choed o’r Canolbarth i Felin Goed Pontrilas rhwng y Fenni a Henffordd. Roedd cyflymder y lorïau yn ffactor ychwanegol.

Cytunwyd ar nifer o gamau gweithredu yn dilyn y cyfarfod. Bydd rheolwyr y felin goed yn ystyried ail-gyfeirio nifer o’u loriau drwy’r Fenni ar hyd Heol Merthyr a byddant yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i gefnogi ffordd osgoi’r A40 i dde’r dref. Byddant hefyd yn pwysleisio i yrwyr mai dim ond pan fo’n hanfodol y dylent ddefnyddio Heol Henffordd a dilyn hynny gyda gwiriadau, yn ogystal â rhoi manylon i dîm priffyrdd y cyngor ar waith cynaeafu yn y dyfodol fel y gellir rhoi sylw i deithiau cysylltiedig ar yr adroddiad gwaith ffordd rheolaidd a gyhoeddir yn wythnosol ar wefan Sir Fynwy.

Yn y cyfamser, bydd y cyngor yn edrych ar ymarferoldeb ymestyn y terfyn cyflymder 30mya ar Heol Henffordd yn ogystal â chynnig presenoldeb y swyddog diogelwch ffyrdd ar weithdai gyrru Tystysgrif Cymhwysedd Proffesiynol y cwmni.

Roedd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet gweithrediadau’r sir yn y cyfarfod. Dywedodd: “Roedd ein cyfarfod gyda rheolwyr y felin goed yn un cynhyrchiol a byddwn yn edrych ar y mesurau arfaethedig gyda golwg ar wella ar wella problemau traffig o amgylch Mardy.”