Mae gan brosiectau cymunedol yng Ngwent tan ddiwedd mis nesaf i wneud cais am hyd at £5,000 o Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent.

Mae gan grwpiau cymunedol, mudiadau gwirfoddol ac elusennau lleol yng Ngwent tan 31 Ionawr 2018 i gyflwyno eu ceisiadau ar gyfer prosiectau sy’n rhannu nodau a gweledigaeth Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent. Mae Jeff Cuthbert, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, hefyd wedi cyfrannu £50,000 mewn arian a atafaelwyd gan droseddwyr tuag at y pot arian a ddyfernir y flwyddyn nesaf.

Yn gynharach eleni, gyda chefnogaeth y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, gallodd yr Uchel Siryf ddyfarnu bron £74,000 i 22 o brosiectau cymunedol ar draws awdurdodau lleol Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy.

Mae’r Gronfa eleni yn anelu i ddarparu ansawdd bywyd mwy diogel a gwell i bobl Gwent drwy gefnogi cynlluniau a phrosiectau yn y gymuned sy’n gostwng troseddu ac yn gwella diogelwch cymunedol. Mae hefyd bwyslais cryf ar brosiectau sy’n anelu mentora a chefnogi pobl ifanc ar draws Gwent.

Gwahoddir grwpiau i wneud cais am grantiau o hyd at £5,000 i gefnogi amrywiaeth o gostau, a allai gynnwys:

. Peilota prosiect newydd;

. Costau rhedeg ar gyfer rhaglen o weithgareddau; a

. Prynu offer a deunyddiau.

Dyfernir y grantiau ym Mawrth 2018 drwy’r digwyddiad gwneud grantiau cymunedol blynyddol. Mae’r digwyddiad unigryw yn bartneriaeth rhwng Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent, Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent a’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Gan annog prosiectau i wneud cais dywedodd Kevin Thomas, Uchel Siryf Gwent yn 2017/18: “Mae Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent yn darparu ansawdd bywyd mwy diogel a gwell ar gyfer pobl Gwent drwy gefnogi cynlluniau seiliedig yn y gymuned sy’n mentora ac yn ysbrydoli pobl ifanc er mwyn helpu gostwng troseddu a chynyddu diogelwch cymunedol. Mae mwy na phum mil o fudiadau gwirfoddol yng Ngwent sy’n helpu i drin anghenion lleol, gyda diweithdra ieuenctid yn un o’r anghenion mwyaf. Mae’n bwysig fod sefydliadau cymunedol ar lawr gwlad, sy’n gwneud cymaint i wella cyfleoedd bywyd plant a phobl ifanc, yn cael y gefnogaeth maent ei hangen.”

Gan sôn am ei gefnogaeth i’r gronfa dywedodd Jeff Cuthbert, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent: “Yr hyn sydd mor gadarnhaol am y gronfa hon yw ei bod yn cefnogi cynlluniau seiliedig yn y gymuned a all helpu i atal troseddu a chynyddu diogelwch y gymuned. Gweithredu i atal a gostwng troseddu drwy weithio gyda sefydliadau partner a chymunedau yw prif flaenoriaeth fy nghynllun heddlu a throseddu ar gyfer Gwent. Mae Cronfa Gymunedol yr Uchel Siryf yn enghraifft arall o sut y defnyddiwn arian yr ydym wedi’i atafaelu gan droseddwyr i helpu cyllido achosion gwerth chweil yn y gymuned.”

Mae’n rhaid i ymgeiswyr lenwi ffurflen gais i’w gyflwyno i’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru erbyn 31 Ionawr 2018.

Os hoffech drafod eich cynnig, cysylltwch â’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru ar 02920 379 580 neu drwy e-bost yn info@cfiw.org.uk . Medrir lawrlwytho ffurflenni cais a meini prawf y rhaglen o wefan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru www.cfiw.org.uk  drwy’r ddolen hon.

Dyfernir grantiau mewn digwyddiad cyfranogol dyfarnu rhoi grantiau ddydd Sadwrn 24 Mawrth 2018.