Cynhaliwyd gwobrau blynyddol Cyflawniad Gwirfoddolwyr Sir Fynwy a noddwyd gan GAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent) a Chyngor Sir Fynwy yn Neuadd Côr Cil-y-coed yn ddiweddar. Ffocws y noswaith ddathlu oedd ymroddiad ysbrydoledig gwirfoddolwyr o bob cefndir sy’n rhoi’n rhydd o’u hamser a rhannu eu sgiliau i gael effaith enfawr ar bob adran o gymunedau’r sir.

Mynychwyd y digwyddiad gan y Brigadydd Robert Aitken CBE, Arglwydd Raglaw Gwent, Kevin Thomas Ysw YH, Uwch Siryf Gwent, y Cynghorydd Maureen Powell, Cadeirydd Sir Fynwy, Edward Watts, Cadeirydd GAVO a’r Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy, ymysg llawer o bobl eraill. Cafwyd yr adloniant gan Darren Graceland Jones, a enillodd nifer fawr o wobrau fel act teyrnged Elvis, gyda naws ofalgar!

Dywedodd Clare Jones, Rheolwr Tîm Gwirfoddoli GAVO: “Llongyfarchiadau i’r holl wirfoddolwyr ymroddedig sy’n chwarae rôl mor hanfodol yn ein cymdeithas. Y Gwobrau Gwirfoddolwyr yw’n ffordd ni o rannu straeon rhai pobl wych ledled y sir sy’n cael effaith fawr ar fywydau pobl eraill”.

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am arloesedd: “Mae gwirfoddolwyr yn rhannu miloedd o oriau ar draws ein sir, yn gwella bywydau pobl a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt. Mae’r noswaith Gwobrau Cyflawniad Gwirfoddolwyr yn rhoi cyfle i ni gydnabod a rhoi sylw i’w gwaith a’r effaith fuddiol a gânt. Diolchaf iddynt o waelod calon am eu cyfraniad gwych.”

Diolchodd y trefnwyr i’r noddwyr am gyflwyno’r gwobrau. Yr enillwyr oedd:

  • Person Ifanc yn Gwirfoddoli – Ellie Hall (noddwyd y wobr gan Heddlu Gwent)
  • Oedolyn yn Gwirfoddoli – Nick Cann (noddwyd y wobr gan Carling in the Community)
  • Amgylcheddol – Gwirfoddolwyr Sadwrn Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Fynwy (noddwyd y wobr gan Gyngor Cymuned Rogiet)
  • Ymddiriedolydd – Jon Williams (noddwyd y wobr gan GAVO)
  • Grŵp – 21 Plus (noddwyd y wobr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan)
  • Taith Bersonol – Tracy Bartlett (noddwyd y wobr gan GAVO)
  • Ysbrydoledig – Meirion a Sarah Howells (noddwyd y wobr gan Hill & Co Financial Advisers)
  • Gwobr Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy – Bethanie Headworth (noddir y wobr gan Gyngor Sir Fynwy)

Gall preswylwyr sydd â diddordeb mewn ymwneud â’r gymuned gael mwy o wybodaeth am gyfleoedd drwy edrych ar www.volunteering-wales.net  neu ffonio Canolfan Gwirfoddolwyr Sir Fynwy ar 01633 241566.  Mae manylion llawn am weithgareddau gwirfoddoli enillwyr y gwobrau a’r rhai a gafodd gymeradwyaeth uchel ar wefan GAVO www.gavowales.org.uk/volunteering