Drwy gydol mis Rhagfyr a mis Ionawr bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal ystod eang o weithgareddau i bobl o bob oedran eu mwynhau yn ystod cyfnod yr Ŵyl.

Bydd yr hwyl tymhorol yn cychwyn gyda Noson Barti yn Neuadd y Sir nos Wener 1 Rhagfyr. Mae’r noswaith yn cynnig dewis eang o opsiynau i helpu cynifer o bobl ag sydd modd i ddechrau ar y dathliadau mewn steil. Archebwch le a pharatoi i gael eich gwefreiddio gyda chwrs 2 bryd, disgo a dawnsio, pris y person £30.00. Gall grwpiau o 10-12 o bobl drefnu profiad bwyta preifat am £40.00 y person neu ddod â’r noswaith i ben gyda dawns am £10.00 y person. Bydd yr hwyl yn cychwyn am 7pm a bydd y dawnsio’n parhau tan 12.00pm. I gael mwy o wybodaeth ffoniwch Neuadd y Sir ar

01600 775257 neu edrych ar y wefan www.shirehallmonmouth.org.uk

Teithiwch yn ôl mewn amser ar gyfer gwledd ganoloesol yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr 7pm-11.30pm. Bydd cerddorion a chantorion yn diddanu ynghyd ag amrywiaeth ag arlwy o gerddoriaeth, dweud straeon a gwledda moethus. Cysylltwch â Chastell Cil-y-coed ar gyfer noswaith wirioneddol unigryw: www.caldicotcastle.co.uk.

 

Ymunwch â Siôn Corn am orymdaith llusernau yn Nhrefynwy ddydd Gwener 8 Rhagfyr 6.30pm-8.00pm. Mae’r orymdaith yn dechrau tu allan i Tŷ Handyman a bydd yn symud ymlaen drwy’r dref ac yn dod i ben yn Neuadd y Sir.

Bydd hefyd ganu carolau ar y ffordd ac yna stondinau gwych yn Neuadd y Sir yn cynnig siopa hwyr gwych tan 8pm.

Bydd hybiau yn Sir Fynwy yn darparu ystod eang o weithgareddau i gysylltu holl aelodau’r gymuned.

Bydd gwledd ar gael yn Hyb y Fenni ddydd Gwener 8 Rhagfyr 11.00am-2.00pm.. Bydd caffe cymuned Fy Niwrnod Fy Mywyd yn gweini rholiau twrci poeth a diodydd blasus. Bydd adloniant a cherddoriaeth gan yr orsaf radio leol Able Radio, mae’r orsaf yn cynnig cyfleoedd i bobl gydag anabledd dysgu i ddysgu sgiliau newydd ac arddangos eu sgiliau cyflwyno a chynhyrchu.

Cynhelir Marchnad Nadolig Hyb Brynbuga ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr rhwng 10.00am-3.00pm. Bydd crefftau lleol ar werth, teisennau cartref a gweithgareddau ar gyfer pob oedran. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â 01291 426888.

Bydd Hyb Cil-y-coed yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau ym mis Rhagfyr a mis Ionawr. Gall plant 4 i 8 oed wneud amrywiaeth o grefftau Nadoligaidd a mwynhau stori dweud straeon ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr rhwng 10:30 a 11:30am.

Ar ddydd Mercher 13 Rhagfyr 9:00am i 12:00pm bydd Hyb Cil-y-coed yn cyflwyno Ffair Nadolig Masnach Deg mewn partneriaeth gyda Co-op Cil-y-coed. Mae croeso i breswylwyr flasu mins pei a choffi tra’n gwrando ar Ddarlleniadau Nadolig rhwng 10:30am-11.30am.

Cynhelir Gweithdy Lego ddydd Mercher 3 Ionawr rhwng 10.30am a 11.00am yn Hyb Cil-y-coed ar gyfer plant 5 i 9 oed.

Mae Gemau Sir Fynwy poblogaidd yn ôl gan roi cyfle i blant a phobl ifanc 5-12 oed i gwrdd â ffrindiau newydd a chadw’n heini a iach. Bydd y Gemau’n dechrau ddydd Mawrth 2 Ionawr ac yn dod i ben ddydd Gwener 5 Ionawr. Mae dau opsiwn ar gael 9.00am-3.00pm, £16.00 y dydd a hefyd sesiwn estynedig yn cychwyn am 8.00am-5.00pm am £19.50 y diwrnod. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan www.monmouthshire.gov.uk neu galwch heibio un o ganolfannau hamdden Sir Fynwy.

 

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, ‘Mae’r Nadolig yn Sir Fynwy yn amser hudolus i bobl o bob oed. Rydym mor lwcus i gael amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau ar draws y sir. Cynhelir y digwyddiadau yn ein safleoedd hanesyddol gwych, ein hybiau a chanolfannau hamdden gyda chefnogaeth swyddogion creadigol ac ymroddedig. Rwy’n annog preswylwyr i ymweld ac ymchwilio’r sir yn y cyfnod cyn tymor yr ŵyl. Mae mwy o weithgareddau ar gael ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy yn www.monfis.org.uk/christmas-monmouthshire.