Mae tîm Menter Ieuenctid Cyngor Sir Fynwy wedi dathlu Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang 2017 gyda gweithdy ysbrydoledig ar gyfer dros 60 o ddisgyblion Blwyddyn 9 yn Ysgol Cil-y-coed ddydd Mercher 15 Tachwedd.

Clywodd disgyblion am deithiau personol entrepreneuriaid lleol a sut y gwnaethant droi hobi yn fusnesau llewyrchus. Bu’r cyfarwyddwr asiantaeth hysbysebu James Robinson o Hello Starling, yr awdur straeon arswyd lleol Tim Lebbon, yr artist David Charles a’r perchennog siop goffi a recordiau finyl annibynnol Sophie Smith yn rhannu eu straeon gyda’u myfyrwyr o sut y gwnaethant droi’r hyn y maent yn credu ynddo yn fusnesau llwyddiannus.

Cefnogwyd y digwyddiad gan Gyngor Sir Fynwy a Syniadau Mawr Cymru, cynllun twf swyddi Llywodraeth Cymru.

Cymerodd disgyblion ran mewn gweithdy rhyngweithiol lle cawsant eu hannog i feddwl am syniad busnes yn deillio o’u hobi neu ddiddordeb eu hunain.

Roedd modelau rôl Syniadau Mawr Cymru, y gwneuthurwyr ffilm Nathan Webb a Janet Mier, Richard Selby o Pro Steel Engineering ac Aaron Reeks, gwerthwr tai lleol a chyfarwyddwr Tîm Tref Cil-y-coed yn bresennol i roi cyngor a gwybodaeth i ddisgyblion yn ystod y gweithdy.

Yn ystod y sesiynau gwahoddwyd aelodau i feddwl am yr amrywiaeth o sianeli marchnata sydd ar gael. Tanlinellodd y sesiwn bwysigrwydd cyfryngau cymdeithasol fel sianel i gyrraedd marchnad fyd-eang. Cyflwynodd disgyblion eu syniadau i’r panel beirniaid gyda gwobr i’r tîm buddugol.

Mae Tîm Menter Cyngor Sir Fynwy yn anelu i weithio gyda phobl o bob oed yn Sir Fynwy i helpu a chefnogi datblygiad a chynaliadwyedd busnesau lleol. Drwy weithio gyda disgyblion lleol, mae’r tîm yn gobeithio annog a dangos y posibiliadau di-ben-draw i bobl ifanc gael yr hyder i sefydlu busnes y maent yn angerddol amdano.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Roeddwn wrth fy modd i gymryd rhan mewn diwrnod mor ysbrydoledig. Rhannodd ein disgyblion rai syniadau gwych am sut y gallent droi eu hobïau eu hunain yn fusnesau. Edrychaf ymlaen at gymryd rhan mewn digwyddiadau yn y dyfodol. Rwy’n credu’n gryf mai gwrando a dysgu o lygad y ffynnon yw’r ffordd orau i ysbrydoli a chodi disgwyliadau. Yma yn Sir Fynwy mae gennym fusnesau gwych y gall ein disgyblion ddysgu ohonynt.”

I gael mwy o wybodaeth am Dîm Menter Ieuenctid Cyngor Sir Fynwy, cysylltwch â Hannah Jones HannahJones@monmouthshire.gov.uk neu ffonio  01633 644913, symudol 07738 340 418.