Mae gwasanaeth gosod Cyngor Sir Fynwy yn cynnig dêl gyfeillgar, brofiadol a phroffesiynol i landlordiaid yn yr ardal. Mae gan Wasanaeth Gosod Sir Fynwy – rhan o dîm tai y cyngor – ddeng mlynedd o brofiad mewn rheoli eiddo ac mae’n darparu gwasanaeth am ddim heb ffi, gwasanaethau cefnogi tenantiaid cynhwysol a gwiriadau cynhwysfawr ar gyfer pob darpar denant. Mae’r Gwasanaeth hefyd yn cynnig archwiliadau eiddo am ddim bob chwarter, gwasanaeth trwsio heb fod yn argyfwng, galw allan argyfwng tu allan i oriau swyddfa a thaliadau rhent wedi’u gwarantu. Yn ychwanegol, am gyfnod cyfyngedig, caiff landlordiaid gynnig taliad arian ‘croeso aur’ o hyd at £1,200.

Mae’n ddyletswydd ar y cyngor i helpu atal digartrefedd mewn aelwydydd lleol ac, yn neilltuol, gyfyngu’r defnydd o lety Gwely a Brecwast sy’n ariannol gostus a hefyd yn annerbyniol yn gymdeithasol i’r aelwyd ddi-waith. Mae rôl y sector rhent preifat mewn darparu opsiynau fforddiadwy yn hollbwysig ar gyfer cyflawni ein dyletswyddau statudol ar ddigartrefedd a darparu annedd i rai a all fod yn ei chael yn anodd cael mynediad i annedd cymdeithas tai neu fod heb yn gallu fforddio prynu.

Fodd bynnag, mae’r sector rhent preifat yn Sir Fynwy yn fach a drud ac allan o gyrraedd fel opsiwn tai ar gyfer mwyafrif helaeth yr aelwydydd sy’n cyflwyno fel digartref. I fynd i’r afael â’r mater, bu Sir Fynwy yn llwyddiannus wrth wneud cais am gyllid gan Lywodraeth Cymru fydd yn cynorthwyo wrth ymgysylltu a rhoi cymhelliant i landlordiaid weithio’n fwy agos gyda’r cyngor. Gall y cyngor hefyd gynnig ‘croeso aur’ iddynt yn ôl am ddefnydd eu heiddo.

Mae’r cyngor yn rhagweld y bydd y ‘croeso aur’ ynghyd â chymhellion ariannol pellach ar gyfer landlordiaid sy’n fodlon cynnig cyfnodau hirach o lety wedi setlo yn cynyddu nifer yr anheddau sydd ar gael ar gyfer aelwydydd sy’n ei chael yn anodd canfod llety yn eu cymunedau cartref.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am dai: “Dylai landlordiaid gydag eiddo yn Sir Fynwy sy’n edrych am brofiad gosod dim ffi, dim trafferth siarad gyda thîm Gwasanaeth Gosod Sir Fynwy. Mae’n asiantaeth gosod gyda gwahaniaeth lle gwerthfawrogir y landlord a thenant a chlywir eu llais yn gyfartal gyda thryloywder ac onestrwydd yn hanfodol yn ei arferion gwaith. Bydd y tîm yn gweithio gyda chi i helpu trin a hysbysebu eich eiddo yn ogystal â chanfod tenantiaid wedi’u dilysu i chi.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Lindsay Stewart, Swyddog Cydlynu Sector Preifat – lindsaystewart@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01291 635713.