Daeth dros ddeg ar hugain o bobl ifanc o Sir Fynwy at ei gilydd ym mhencadlys gwasanaeth addysg awyr agored y sir ym Mharc Hilston, Ynysgynwraidd yn ddiweddar (dydd Iau 2 Tachwedd) i lansio Strategaeth Gofalwyr Ifanc y cyngor.

Mae’r strategaeth yn ganlyniad ymgysylltu rhwng y cyngor a phobl ifanc y sir sy’n gofalu am aelodau eu teuluoedd. Mae’n amlinellu’r help a’r gefnogaeth y gall y cyngor eu rhoi yn ogystal â chynnig mwy o ddealltwriaeth a chydnabyddiaeth o’r gofal a’r gefnogaeth a roddir gan ofalwyr ifanc.

Agorwyd y digwyddiad gan y Cynghorydd Maureen Powell, Cadeirydd Sir Fynwy a siaradodd am y pwysau sy’n wynebu gofalwyr ifanc a’r gefnogaeth effeithlon a gynigir gan y strategaeth. Dywedodd: “Mae fy edmygedd ohonoch i gyd yn ddi-ben-draw a wn i ddim sut y byddem yn ymdopi heb eich cyfraniad gwych.”

Treuliodd y gofalwyr ifanc y dydd mewn gweithdai yn rhannu gwybodaeth ac yn edrych sut y gellid gweithredu a gwella’r strategaeth. Roedd gwerthfawrogiad fod y strategaeth yn dangos fod pobl yn awr yn gwrando ac yn cydnabod yr heriau sy’n wynebu gofalwyr ifanc. Er y trafodwyd nifer o bynciau pwysig, roedd elfen ysgafn i’r diwrnod gan fod nifer o blant a staff wedi eu gwisgo fel uwch-arwyr neu gymeriadau ffilm yn cynnwys Superman, The Incredibles, The Teenage Ninja Mutant Heroes ac Olaf o Frozen. Hefyd, bu staff addysg awyr agored y safle’n annog cyfranogiad gydag ymarferion cynhesu lan i ddechrau a gynlluniwyd i gyflwyno’r bobl ifanc i’w gilydd a gwneud iddynt deimlo’n gartrefol.

Roedd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet gofal cymdeithasol ac iechyd Sir Fynwy hefyd yn bresennol yn y digwyddiad.  Ychwanegodd: “Rwy’n awyddus y bydd y Strategaeth Gofalwyr Ifanc yn cynnig cefnogaeth briodol a dyna pam y byddwn yn dal i wrando ar ein gofalwyr ifanc. Gobeithiaf y bydd y strategaeth yn gwneud gwahaniaeth buddiol i’r gofalwyr ifanc a hefyd y rhai y mae ganddynt gyfrifoldeb amdanynt.”

I gael mwy o wybodaeth ar Strategaeth Gofalwyr Ifanc Sir Fynwy 2017-2020 cysylltwch â Kim Sparrey, Rheolwr Datblygu Gwasanaeth Gyrfaoedd – kimsparrey@monmouthshire.gov.uk