Bydd pwerau newydd a roddir i gynghorau Cymru yn helpu mynd i’r afael â phroblem tipio anghyfreithlon. Daeth y pwerau i rym ar 25 Hydref ac maent yn galluogi swyddogion cynghorau i osod hysbysiadau cosb sefydlog pan maent yn fodlon fod person wedi tipio’n anghyfreithlon. Mae’r gosb yn amrywio o £150 i £400.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am iechyd yr amgylchedd: “Rydym yn croesawu’r mesur hwn fydd yn ein helpu i fynd i’r afael â’r gweithredoedd gwrthgymdeithasol yma sy’n creu dolur llygad lle bynnag maent yn digwydd. Rydym wedi erlyn troseddwyr yn llwyddiannus mewn blynyddoedd diweddar gyda chosbau trwm drwy weithredu llys a bydd hyn yn parhau i fod yn brif ffocws i ni, ond bwriadwn ddefnyddio’r holl bwerau sydd ar gael i ni. Felly gall gosod hysbysiad cosb sefydlog fod yn addas mewn rhai achosion lle mae symiau bach o wastraff fydd yn rhoi cyfle i’r troseddwr i dalu’r ddirwy ac osgoi gweithredu llys. Dim ond nifer fach o bobl sy’n tipio’n anghyfreithlon ond mae ein swyddogion yn rhagweithiol a byddant yn cymryd camau gorfodi lle bynnag sy’n bosibl.”

Mae’n ddyletswydd ar breswylwyr i sicrhau eu bod yn gwaredu’n iawn â gwastraff ac os ydynt yn ymddiried y swydd i berson arall, dylent sicrhau fod y contractwr wedi cofrestru fel cludydd. Ffoniwch Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0300 065 3000 neu edrych ar www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  i wirio os yw person wedi cofrestru i gludo gwastraff.

Mae mwy o wybodaeth ar dipio anghyfreithlon ar dudalennau gwe arbennig y cyngor:

www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/fly-tipping