Bydd Cyngor Sir Fynwy yn codi ymwybyddiaeth o Ddiwrnod Rhyngwladol Dynion gyda chyfres o weithgareddau a gynhelir ddydd Gwener 18 Tachwedd. Mae ymgyrch eleni yn canolbwyntio ar iechyd meddwl gyda thema Atal Hunanladdiad Gwrywod.

 Bydd staff Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy yn arwain trafodaethau gyda phobl ifanc o Ysgol Brenin Harri VIII y Fenni. Dywedodd Darryl White, gweithiwr ieuenctid: “Rydym wedi creu gweithdy i roi sylw i hunanladdiad ymhlith gwrywod a byddwn yn edrych ar y ffactorau sy’n cyfrannu at hynny a chynnig cyngor ar siarad am iselder a chyfeirio pobl at gymorth. Dylai hyn alluogi pobl ifanc i gysylltu gyda gwasanaethau allweddol neu hyd yn oed gyfaill i helpu i drafod eu pryderon.”

Bydd Hyb Cymunedol y Fenni yn croesawu amrywiaeth o sefydliadau sy’n darparu cymorth a strategaethau atal o 12 canol-dydd. Bydd cyngor ar sgrinio iechyd dynion ar gael – sgrinio canser y coluddyn a sgrinio aneurysm aortig yr abdomen a bydd gwybodaeth ar gael ar wiriadau iechyd ar gyfer pobl hŷn. Hefyd bydd gwybodaeth ar gael i’w galluogi i wneud y dewisiadau cywir ar iechyd llygaid. Bydd y Prosiect Cartrefi Iach – a gyflwynir gan Asiantaeth Ynni De Ddwyrain Cymru – yn rhoi arweiniad ar gynnal a gwella iechyd pobl gyda mesurau effeithiolrwydd ynni i wneud cartrefi’n dwymach, sychach a mwy fforddiadwy. Bydd staff o wasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd gwiriadau diogelwch tân cartref – sy’n arbennig o berthnasol yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Mae sefydliadau eraill fydd yn yr hyb cymunedol yn cynnwys Gwasanaeth Cymorth Gamblo, gwasanaeth cyfrinachol rhad ac am ddim gan CAB Casnewydd i ostwng effaith cysylltiedig â Gamblo, Ymdopi’n Well – partneriaeth rhwng Care & Repair Cymru, RNIB Cymru ac Action on Hearing Loss Cymru yn helpu pobl hŷn ledled Cymru i ymdopi’n well ac aros yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain – a Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent. Mae Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent yn cydnabod y gall teuluoedd ac anwyliaid pobl sy’n defnyddio sylweddau fod gymaint o angen cymorth â’r defnyddwyr sylweddau eu hunain. Gall hyn gynnwys perthnasau, gofalwyr, cymdogion, cyfeillion, staff cefnogaeth ac unrhyw un arall sy’n gysylltiedig gyda’r person yr effeithir arnynt. Mae’n cynnig pecynnau therapiwtig cynhwysfawr i deuluoedd, ffrindiau a gofalwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Geoff Burrows, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ofal cymdeithasol, diogelu ac iechyd: “Mae amcanion Diwrnod Rhyngwladol Dynion yn cynnwys ffocws ar iechyd dynion ac mae ei thema ar gyfer 2016 – Atal Hunanladdiad Gwrywod – yn cydnabod fod llawer gormod o ddynion ym mhob rhan o’r byd yn gwneud amdanynt eu hunain. Mae angen i ni gydweithio i wrthdroi’r patrwm o afiechyd a hunanladdiad ymhlith gwrywod.”